דברי הימים א 14

1

וישלח חירם מלך צר מלאכים אל דויד ועצי ארזים וחרשי קיר וחרשי עצים לבנות לו בית:

2

וידע דויד כי הכינו יהוה למלך על ישראל כי נשאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל:

3

ויקח דויד עוד נשים בירושלם ויולד דויד עוד בנים ובנות:

4

ואלה שמות הילודים אשר היו לו בירושלם שמוע ושובב נתן ושלמה:

5

ויבחר ואלישוע ואלפלט:

6

ונגה ונפג ויפיע:

7

ואלישמע ובעלידע ואליפלט:

8

וישמעו פלשתים כי נמשח דויד למלך על כל ישראל ויעלו כל פלשתים לבקש את דויד וישמע דויד ויצא לפניהם:

9

ופלשתים באו ויפשטו בעמק רפאים:

10

וישאל דויד באלהים לאמר האעלה על פלשתיים ונתתם בידי ויאמר לו יהוה עלה ונתתים בידך:

11

ויעלו בבעל פרצים ויכם שם דויד ויאמר דויד פרץ האלהים את אויבי בידי כפרץ מים על כן קראו שם המקום ההוא בעל פרצים:

12

ויעזבו שם את אלהיהם ויאמר דויד וישרפו באש:

13

ויסיפו עוד פלשתים ויפשטו בעמק:

14

וישאל עוד דויד באלהים ויאמר לו האלהים לא תעלה אחריהם הסב מעליהם ובאת להם ממול הבכאים:

15

ויהי כשמעך את קול הצעדה בראשי הבכאים אז תצא במלחמה כי יצא האלהים לפניך להכות את מחנה פלשתים:

16

ויעש דויד כאשר צוהו האלהים ויכו את מחנה פלשתים מגבעון ועד גזרה:

17

ויצא שם דויד בכל הארצות ויהוה נתן את פחדו על כל הגוים: