דברי הימים א 13

1

ויועץ דויד עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד:

2

ויאמר דויד לכל קהל ישראל אם עליכם טוב ומן יהוה אלהינו נפרצה נשלחה על אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל ועמהם הכהנים והלוים בערי מגרשיהם ויקבצו אלינו:

3

ונסבה את ארון אלהינו אלינו כי לא דרשנהו בימי שאול:

4

ויאמרו כל הקהל לעשות כן כי ישר הדבר בעיני כל העם:

5

ויקהל דויד את כל ישראל מן שיחור מצרים ועד לבוא חמת להביא את ארון האלהים מקרית יערים:

6

ויעל דויד וכל ישראל בעלתה אל קרית יערים אשר ליהודה להעלות משם את ארון האלהים יהוה יושב הכרובים אשר נקרא שם:

7

וירכיבו את ארון האלהים על עגלה חדשה מבית אבינדב ועזא ואחיו נהגים בעגלה:

8

ודויד וכל ישראל משחקים לפני האלהים בכל עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות:

9

ויבאו עד גרן כידן וישלח עזא את ידו לאחז את הארון כי שמטו הבקר:

10

ויחר אף יהוה בעזא ויכהו על אשר שלח ידו על הארון וימת שם לפני אלהים:

11

ויחר לדויד כי פרץ יהוה פרץ בעזא ויקרא למקום ההוא פרץ עזא עד היום הזה:

12

ויירא דויד את האלהים ביום ההוא לאמר היך אביא אלי את ארון האלהים:

13

ולא הסיר דויד את הארון אליו אל עיר דויד ויטהו אל בית עבד אדם הגתי:

14

וישב ארון האלהים עם בית עבד אדם בביתו שלשה חדשים ויברך יהוה את בית עבד אדם ואת כל אשר לו: