דברי הימים א 12

1

ואלה הבאים אל דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה:

2

נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימן:

3

הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי ויזואל ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי:

4

וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים ועל השלשים וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי:

5

אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפטיהו החריפי:

6

אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם הקרחים:

7

ויועאלה וזבדיה בני ירחם מן הגדור:

8

ומן הגדי נבדלו אל דויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על ההרים למהר:

9

עזר הראש עבדיה השני אליאב השלשי:

10

משמנה הרביעי ירמיה החמשי:

11

עתי הששי אליאל השבעי:

12

יוחנן השמיני אלזבד התשיעי:

13

ירמיהו העשירי מכבני עשתי עשר:

14

אלה מבני גד ראשי הצבא אחד למאה הקטן והגדול לאלף:

15

אלה הם אשר עברו את הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על כל גדיתיו ויבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב:

16

ויבאו מן בני בנימן ויהודה עד למצד לדויד:

17

ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם לשלום באתם אלי לעזרני יהיה לי עליכם לבב ליחד ואם לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח:

18

ורוח לבשה את עמשי ראש השלושים לך דויד ועמך בן ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד:

19

וממנשה נפלו על דויד בבאו עם פלשתים על שאול למלחמה ולא עזרם כי בעצה שלחהו סרני פלשתים לאמר בראשינו יפול אל אדניו שאול:

20

בלכתו אל ציקלג נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי ראשי האלפים אשר למנשה:

21

והמה עזרו עם דויד על הגדוד כי גבורי חיל כלם ויהיו שרים בצבא:

22

כי לעת יום ביום יבאו על דויד לעזרו עד למחנה גדול כמחנה אלהים:

23

ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על דויד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה:

24

בני יהודה נשאי צנה ורמח ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא:

25

מן בני שמעון גבורי חיל לצבא שבעת אלפים ומאה:

26

מן בני הלוי ארבעת אלפים ושש מאות:

27

ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות:

28

וצדוק נער גבור חיל ובית אביו שרים עשרים ושנים:

29

ומן בני בנימן אחי שאול שלשת אלפים ועד הנה מרביתם שמרים משמרת בית שאול:

30

ומן בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם:

31

ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את דויד:

32

ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל ראשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם:

33

מזבלון יוצאי צבא ערכי מלחמה בכל כלי מלחמה חמשים אלף ולעדר בלא לב ולב:

34

ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף:

35

ומן הדני ערכי מלחמה עשרים ושמונה אלף ושש מאות:

36

ומאשר יוצאי צבא לערך מלחמה ארבעים אלף:

37

ומעבר לירדן מן הראובני והגדי וחצי שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה מאה ועשרים אלף:

38

כל אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את דויד על כל ישראל וגם כל שרית ישראל לב אחד להמליך את דויד:

39

ויהיו שם עם דויד ימים שלושה אכלים ושותים כי הכינו להם אחיהם:

40

וגם הקרובים אליהם עד יששכר וזבלון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובבקר מאכל קמח דבלים וצמוקים ויין ושמן ובקר וצאן לרב כי שמחה בישראל: