דברי הימים א 11

1

ויקבצו כל ישראל אל דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו:

2

גם תמול גם שלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל:

3

ויבאו כל זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את דויד למלך על ישראל כדבר יהוה ביד שמואל:

4

וילך דויד וכל ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ:

5

ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את מצדת ציון היא עיר דויד:

6

ויאמר דויד כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש:

7

וישב דויד במצד על כן קראו לו עיר דויד:

8

ויבן העיר מסביב מן המלוא ועד הסביב ויואב יחיה את שאר העיר:

9

וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו:

10

ואלה ראשי הגבורים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו כדבר יהוה על ישראל:

11

ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן חכמוני ראש השלושים הוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל בפעם אחת:

12

ואחריו אלעזר בן דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים:

13

הוא היה עם דויד בפס דמים והפלשתים נאספו שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים:

14

ויתיצבו בתוך החלקה ויצילוה ויכו את פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה:

15

וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל דויד אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים:

16

ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית לחם:

17

ויתאו דויד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער:

18

ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה דויד לשתותם וינסך אתם ליהוה:

19

ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים:

20

ואבשי אחי יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולא שם בשלושה:

21

מן השלושה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד השלושה לא בא:

22

בניה בן יהוידע בן איש חיל רב פעלים מן קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג:

23

והוא הכה את האיש המצרי איש מדה חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו:

24

אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלושה הגברים:

25

מן השלושים הנו נכבד הוא ואל השלושה לא בא וישימהו דויד על משמעתו:

26

וגבורי החילים עשה אל אחי יואב אלחנן בן דודו מבית לחם:

27

שמות ההרורי חלץ הפלוני:

28

עירא בן עקש התקועי אביעזר הענתותי:

29

סבכי החשתי עילי האחוחי:

30

מהרי הנטפתי חלד בן בענה הנטופתי:

31

איתי בן ריבי מגבעת בני בנימן בניה הפרעתני:

32

חורי מנחלי געש אביאל הערבתי:

33

עזמות הבחרומי אליחבא השעלבני:

34

בני השם הגזוני יונתן בן שגה ההררי:

35

אחיאם בן שכר ההררי אליפל בן אור:

36

חפר המכרתי אחיה הפלני:

37

חצרו הכרמלי נערי בן אזבי:

38

יואל אחי נתן מבחר בן הגרי:

39

צלק העמוני נחרי הברתי נשא כלי יואב בן צרויה:

40

עירא היתרי גרב היתרי:

41

אוריה החתי זבד בן אחלי:

42

עדינא בן שיזא הראובני ראש לראובני ועליו שלושים:

43

חנן בן מעכה ויושפט המתני:

44

עזיא העשתרתי שמע ויעואל בני חותם הערערי:

45

ידיעאל בן שמרי ויחא אחיו התיצי:

46

אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם ויתמה המואבי:

47

אליאל ועובד ויעשיאל המצביה: