דברי הימים א 10

1

ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע:

2

וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכי שוע בני שאול:

3

ותכבד המלחמה על שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן היורים:

4

ויאמר שאול אל נשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבאו הערלים האלה והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה:

5

וירא נשא כליו כי מת שאול ויפל גם הוא על החרב וימת:

6

וימת שאול ושלשת בניו וכל ביתו יחדו מתו:

7

ויראו כל איש ישראל אשר בעמק כי נסו וכי מתו שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם:

8

ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ואת בניו נפלים בהר גלבע:

9

ויפשיטהו וישאו את ראשו ואת כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר את עצביהם ואת העם:

10

וישימו את כליו בית אלהיהם ואת גלגלתו תקעו בית דגון:

11

וישמעו כל יביש גלעד את כל אשר עשו פלשתים לשאול:

12

ויקומו כל איש חיל וישאו את גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים:

13

וימת שאול במעלו אשר מעל ביהוה על דבר יהוה אשר לא שמר וגם לשאול באוב לדרוש:

14

ולא דרש ביהוה וימיתהו ויסב את המלוכה לדויד בן ישי: