דברי הימים א 1

1

אדם שת אנוש:

2

קינן מהללאל ירד:

3

חנוך מתושלח למך:

4

נח שם חם ויפת:

5

בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס:

6

ובני גמר אשכנז ודיפת ותוגרמה:

7

ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים:

8

בני חם כוש ומצרים פוט וכנען:

9

ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן:

10

וכוש ילד את נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ:

11

ומצרים ילד את לודיים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים:

12

ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים:

13

וכנען ילד את צידון בכרו ואת חת:

14

ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי:

15

ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני:

16

ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי:

17

בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך:

18

וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר:

19

ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן:

20

ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח:

21

ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה:

22

ואת עיבל ואת אבימאל ואת שבא:

23

ואת אופיר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן:

24

שם ארפכשד שלח:

25

עבר פלג רעו:

26

שרוג נחור תרח:

27

אברם הוא אברהם:

28

בני אברהם יצחק וישמעאל:

29

אלה תלדותם בכור ישמעאל נביות וקדר ואדבאל ומבשם:

30

משמע ודומה משא חדד ותימא:

31

יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל:

32

ובני קטורה פילגש אברהם ילדה את זמרן ויקשן ומדן ומדין וישבק ושוח ובני יקשן שבא ודדן:

33

ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה:

34

ויולד אברהם את יצחק בני יצחק עשו וישראל:

35

בני עשו אליפז רעואל ויעוש ויעלם וקרח:

36

בני אליפז תימן ואומר צפי וגעתם קנז ותמנע ועמלק:

37

בני רעואל נחת זרח שמה ומזה:

38

ובני שעיר לוטן ושובל וצבעון וענה ודישן ואצר ודישן:

39

ובני לוטן חרי והומם ואחות לוטן תמנע:

40

בני שובל עלין ומנחת ועיבל שפי ואונם ובני צבעון איה וענה:

41

בני ענה דישון ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן:

42

בני אצר בלהן וזעון יעקן בני דישון עוץ וארן:

43

ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל בלע בן בעור ושם עירו דנהבה:

44

וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה:

45

וימת יובב וימלך תחתיו חושם מארץ התימני:

46

וימת חושם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עיות:

47

וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה:

48

וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר:

49

וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור:

50

וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדד ושם עירו פעי ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב:

51

וימת הדד ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע אלוף עליה אלוף יתת:

52

אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן:

53

אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר:

54

אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום: