מלכים א' 6

1

ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על ישראל ויבן הבית ליהוה:

2

והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה ששים אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו:

3

והאולם על פני היכל הבית עשרים אמה ארכו על פני רחב הבית עשר באמה רחבו על פני הבית:

4

ויעש לבית חלוני שקפים אטמים:

5

ויבן על קיר הבית יצוע סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב:

6

היצוע התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות הבית:

7

והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנתו:

8

פתח הצלע התיכנה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על התיכנה ומן התיכנה אל השלשים:

9

ויבן את הבית ויכלהו ויספן את הבית גבים ושדרת בארזים:

10

ויבן את היצוע על כל הבית חמש אמות קומתו ויאחז את הבית בעצי ארזים:

11

ויהי דבר יהוה אל שלמה לאמר:

12

הבית הזה אשר אתה בנה אם תלך בחקתי ואת משפטי תעשה ושמרת את כל מצותי ללכת בהם והקמתי את דברי אתך אשר דברתי אל דוד אביך:

13

ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את עמי ישראל:

14

ויבן שלמה את הבית ויכלהו:

15

ויבן את קירות הבית מביתה בצלעות ארזים מקרקע הבית עד קירות הספן צפה עץ מבית ויצף את קרקע הבית בצלעות ברושים:

16

ויבן את עשרים אמה מירכותי הבית בצלעות ארזים מן הקרקע עד הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים:

17

וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני:

18

וארז אל הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן נראה:

19

ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתתן שם את ארון ברית יהוה:

20

ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז:

21

ויצף שלמה את הבית מפנימה זהב סגור ויעבר ברתיקות זהב לפני הדביר ויצפהו זהב:

22

ואת כל הבית צפה זהב עד תם כל הבית וכל המזבח אשר לדביר צפה זהב:

23

ויעש בדביר שני כרובים עצי שמן עשר אמות קומתו:

24

וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו:

25

ועשר באמה הכרוב השני מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים:

26

קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני:

27

ויתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את כנפי הכרבים ותגע כנף האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל תוך הבית נגעת כנף אל כנף:

28

ויצף את הכרובים זהב:

29

ואת כל קירות הבית מסב קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים מלפנים ולחיצון:

30

ואת קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון:

31

ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן האיל מזוזות חמשית:

32

ושתי דלתות עצי שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרות ופטורי צצים וצפה זהב וירד על הכרובים ועל התמרות את הזהב:

33

וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי שמן מאת רבעית:

34

ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים:

35

וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על המחקה:

36

ויבן את החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים:

37

בשנה הרביעית יסד בית יהוה בירח זו:

38

ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטו ויבנהו שבע שנים: