מלכים א' 4

1

ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל:

2

ואלה השרים אשר לו עזריהו בן צדוק הכהן:

3

אליחרף ואחיה בני שישא ספרים יהושפט בן אחילוד המזכיר:

4

ובניהו בן יהוידע על הצבא וצדוק ואביתר כהנים:

5

ועזריהו בן נתן על הנצבים וזבוד בן נתן כהן רעה המלך:

6

ואחישר על הבית ואדנירם בן עבדא על המס:

7

ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חדש בשנה יהיה על אחד לכלכל:

8

ואלה שמותם בן חור בהר אפרים:

9

בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן:

10

בן חסד בארבות לו שכה וכל ארץ חפר:

11

בן אבינדב כל נפת דאר טפת בת שלמה היתה לו לאשה:

12

בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם:

13

בן גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת:

14

אחינדב בן עדא מחנימה:

15

אחימעץ בנפתלי גם הוא לקח את בשמת בת שלמה לאשה:

16

בענא בן חושי באשר ובעלות:

17

יהושפט בן פרוח ביששכר:

18

שמעי בן אלא בבנימן:

19

גבר בן ארי בארץ גלעד ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ:

20

יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים:

21

ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו:

22

ויהי לחם שלמה ליום אחד שלשים כר סלת וששים כר קמח:

23

עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים:

24

כי הוא רדה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל עבריו מסביב:

25

וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה:

26

ויהי לשלמה ארבעים אלף ארות סוסים למרכבו ושנים עשר אלף פרשים:

27

וכלכלו הנצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שלחן המלך שלמה איש חדשו לא יעדרו דבר:

28

והשערים והתבן לסוסים ולרכש יבאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו:

29

ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפת הים:

30

ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים:

31

ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב:

32

וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף:

33

וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים:

34

ויבאו מכל העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חכמתו: