שמואל ב' 23

1

ואלה דברי דוד האחרנים נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל:

2

רוח יהוה דבר בי ומלתו על לשוני:

3

אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים:

4

וכאור בקר יזרח שמש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ:

5

כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה כי כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח:

6

ובליעל כקוץ מנד כלהם כי לא ביד יקחו:

7

ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש שרוף ישרפו בשבת:

8

אלה שמות הגברים אשר לדוד ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו על שמנה מאות חלל בפעם אחד:

9

ואחרו אלעזר בן דדי בן אחחי בשלשה גברים עם דוד בחרפם בפלשתים נאספו שם למלחמה ויעלו איש ישראל:

10

הוא קם ויך בפלשתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב ויעש יהוה תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך לפשט:

11

ואחריו שמא בן אגא הררי ויאספו פלשתים לחיה ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים והעם נס מפני פלשתים:

12

ויתיצב בתוך החלקה ויצילה ויך את פלשתים ויעש יהוה תשועה גדולה:

13

וירדו שלשים מהשלשים ראש ויבאו אל קציר אל דוד אל מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים:

14

ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם:

15

ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבאר בית לחם אשר בשער:

16

ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו מים מבאר בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דוד ולא אבה לשתותם ויסך אתם ליהוה:

17

ויאמר חלילה לי יהוה מעשתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגברים:

18

ואבישי אחי יואב בן צרויה הוא ראש השלשי והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולו שם בשלשה:

19

מן השלשה הכי נכבד ויהי להם לשר ועד השלשה לא בא:

20

ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את האריה בתוך הבאר ביום השלג:

21

והוא הכה את איש מצרי אשר מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו:

22

אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלשה הגברים:

23

מן השלשים נכבד ואל השלשה לא בא וישמהו דוד אל משמעתו:

24

עשה אל אחי יואב בשלשים אלחנן בן דדו בית לחם:

25

שמה החרדי אליקא החרדי:

26

חלץ הפלטי עירא בן עקש התקועי:

27

אביעזר הענתתי מבני החשתי:

28

צלמון האחחי מהרי הנטפתי:

29

חלב בן בענה הנטפתי אתי בן ריבי מגבעת בני בנימן:

30

בניהו פרעתני הדי מנחלי געש:

31

אבי עלבון הערבתי עזמות הברחמי:

32

אליחבא השעלבני בני ישן יהונתן:

33

שמה ההררי אחיאם בן שרר האררי:

34

אליפלט בן אחסבי בן המעכתי אליעם בן אחיתפל הגלני:

35

חצרו הכרמלי פערי הארבי:

36

יגאל בן נתן מצבה בני הגדי:

37

צלק העמני נחרי הבארתי נשאי כלי יואב בן צריה:

38

עירא היתרי גרב היתרי:

39

אוריה החתי כל שלשים ושבעה: