שמואל ב' 22

1

וידבר דוד ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אתו מכף כל איביו ומכף שאול:

2

ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי לי:

3

אלהי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני:

4

מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושע:

5

כי אפפני משברי מות נחלי בליעל יבעתני:

6

חבלי שאול סבני קדמני מקשי מות:

7

בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו:

8

ותגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו:

9

עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו:

10

ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו:

11

וירכב על כרוב ויעף וירא על כנפי רוח:

12

וישת חשך סביבתיו סכות חשרת מים עבי שחקים:

13

מנגה נגדו בערו גחלי אש:

14

ירעם מן שמים יהוה ועליון יתן קולו:

15

וישלח חצים ויפיצם ברק ויהמם:

16

ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו:

17

ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים:

18

יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני:

19

יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משען לי:

20

ויצא למרחב אתי יחלצני כי חפץ בי:

21

יגמלני יהוה כצדקתי כבר ידי ישיב לי:

22

כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי:

23

כי כל משפטו לנגדי וחקתיו לא אסור ממנה:

24

ואהיה תמים לו ואשתמרה מעוני:

25

וישב יהוה לי כצדקתי כברי לנגד עיניו:

26

עם חסיד תתחסד עם גבור תמים תתמם:

27

עם נבר תתבר ועם עקש תתפל:

28

ואת עם עני תושיע ועיניך על רמים תשפיל:

29

כי אתה נירי יהוה ויהוה יגיה חשכי:

30

כי בכה ארוץ גדוד באלהי אדלג שור:

31

האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו:

32

כי מי אל מבלעדי יהוה ומי צור מבלעדי אלהינו:

33

האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכו:

34

משוה רגליו כאילות ועל במותי יעמדני:

35

מלמד ידי למלחמה ונחת קשת נחושה זרעתי:

36

ותתן לי מגן ישעך וענתך תרבני:

37

תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי:

38

ארדפה איבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם:

39

ואכלם ואמחצם ולא יקומון ויפלו תחת רגלי:

40

ותזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתני:

41

ואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתם:

42

ישעו ואין משיע אל יהוה ולא ענם:

43

ואשחקם כעפר ארץ כטיט חוצות אדקם ארקעם:

44

ותפלטני מריבי עמי תשמרני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדני:

45

בני נכר יתכחשו לי לשמוע אזן ישמעו לי:

46

בני נכר יבלו ויחגרו ממסגרותם:

47

חי יהוה וברוך צורי וירם אלהי צור ישעי:

48

האל הנתן נקמת לי ומוריד עמים תחתני:

49

ומוציאי מאיבי ומקמי תרוממני מאיש חמסים תצילני:

50

על כן אודך יהוה בגוים ולשמך אזמר:

51

מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם: