שמואל ב' 1

1

ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את העמלק וישב דוד בצקלג ימים שנים:

2

ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן המחנה מעם שאול ובגדיו קרעים ואדמה על ראשו ויהי בבאו אל דוד ויפל ארצה וישתחו:

3

ויאמר לו דוד אי מזה תבוא ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטתי:

4

ויאמר אליו דוד מה היה הדבר הגד נא לי ויאמר אשר נס העם מן המלחמה וגם הרבה נפל מן העם וימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו:

5

ויאמר דוד אל הנער המגיד לו איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנו:

6

ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבע והנה שאול נשען על חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהו:

7

ויפן אחריו ויראני ויקרא אלי ואמר הנני:

8

ויאמר לי מי אתה ויאמר אליו עמלקי אנכי:

9

ויאמר אלי עמד נא עלי ומתתני כי אחזני השבץ כי כל עוד נפשי בי:

10

ואעמד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו ואקח הנזר אשר על ראשו ואצעדה אשר על זרעו ואביאם אל אדני הנה:

11

ויחזק דוד בבגדו ויקרעם וגם כל האנשים אשר אתו:

12

ויספדו ויבכו ויצמו עד הערב על שאול ועל יהונתן בנו ועל עם יהוה ועל בית ישראל כי נפלו בחרב:

13

ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי:

14

ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלח ידך לשחת את משיח יהוה:

15

ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע בו ויכהו וימת:

16

ויאמר אליו דוד דמיך על ראשך כי פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את משיח יהוה:

17

ויקנן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו:

18

ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר:

19

הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גבורים:

20

אל תגידו בגת אל תבשרו בחוצת אשקלון פן תשמחנה בנות פלשתים פן תעלזנה בנות הערלים:

21

הרי בגלבע אל טל ואל מטר עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן:

22

מדם חללים מחלב גבורים קשת יהונתן לא נשוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם:

23

שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו:

24

בנות ישראל אל שאול בכינה המלבשכם שני עם עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן:

25

איך נפלו גברים בתוך המלחמה יהונתן על במותיך חלל:

26

צר לי עליך אחי יהונתן נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים:

27

איך נפלו גבורים ויאבדו כלי מלחמה: