בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

בראשית 9

1

ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ:

2

ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו:

3

כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל:

4

אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו:

5

ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם:

6

שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם:

7

ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה:

8

ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר:

9

ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם:

10

ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ:

11

והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ:

12

ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם:

13

את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ:

14

והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן:

15

וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר:

16

והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ:

17

ויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ:

18

ויהיו בני נח היצאים מן התבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען:

19

שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ:

20

ויחל נח איש האדמה ויטע כרם:

21

וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה:

22

וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ:

23

ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו:

24

וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן:

25

ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו:

26

ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו:

27

יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו:

28

ויחי נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה:

29

ויהיו כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977