בראשית 7

1

ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה:

2

מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו:

3

גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ:

4

כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה:

5

ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה:

6

ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ:

7

ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול:

8

מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף וכל אשר רמש על האדמה:

9

שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח:

10

ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ:

11

בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו:

12

ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה:

13

בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה:

14

המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף:

15

ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים:

16

והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו:

17

ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ:

18

ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים:

19

והמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים:

20

חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים:

21

ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם:

22

כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו:

23

וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה:

24

ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום: