בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

בראשית 49

1

ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים:

2

הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם:

3

ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז:

4

פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה:

5

שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם:

6

בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור:

7

ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל:

8

יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך:

9

גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו:

10

לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים:

11

אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותה:

12

חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב:

13

זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אניות וירכתו על צידן:

14

יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים:

15

וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד:

16

דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל:

17

יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור:

18

לישועתך קויתי יהוה:

19

גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב:

20

מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך:

21

נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי שפר:

22

בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור:

23

וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים:

24

ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל:

25

מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם:

26

ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו:

27

בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל:

28

כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אתם:

29

ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל עמי קברו אתי אל אבתי אל המערה אשר בשדה עפרון החתי:

30

במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרן החתי לאחזת קבר:

31

שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה:

32

מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת:

33

ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977