בראשית 46

1

ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק:

2

ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני:

3

ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם:

4

אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך:

5

ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו:

6

ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו:

7

בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה:

8

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן:

9

ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרון וכרמי:

10

ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית:

11

ובני לוי גרשון קהת ומררי:

12

ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול:

13

ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרון:

14

ובני זבולן סרד ואלון ויחלאל:

15

אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש:

16

ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי:

17

ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל:

18

אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש:

19

בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן:

20

ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן את מנשה ואת אפרים:

21

ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד:

22

אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל נפש ארבעה עשר:

23

ובני דן חשים:

24

ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם:

25

אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה:

26

כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש:

27

ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים:

28

ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גשן:

29

ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד:

30

ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי:

31

ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי:

32

והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו:

33

והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם:

34

ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה גם אנחנו גם אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעה צאן: