בראשית 44

1

ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף איש בפי אמתחתו:

2

ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר:

3

הבקר אור והאנשים שלחו המה וחמריהם:

4

הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה:

5

הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם:

6

וישגם וידבר אלהם את הדברים האלה:

7

ויאמרו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה:

8

הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב:

9

אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים:

10

ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקים:

11

וימהרו ויורדו איש את אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו:

12

ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימן:

13

ויקרעו שמלתם ויעמס איש על חמרו וישבו העירה:

14

ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה:

15

ויאמר להם יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני:

16

ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק האלהים מצא את עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו:

17

ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם:

18

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה:

19

אדני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח:

20

ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו:

21

ותאמר אל עבדיך הורדהו אלי ואשימה עיני עליו:

22

ונאמר אל אדני לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת:

23

ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תספון לראות פני:

24

ויהי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדני:

25

ויאמר אבינו שבו שברו לנו מעט אכל:

26

ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו:

27

ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי:

28

ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה:

29

ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאלה:

30

ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו:

31

והיה כראותו כי אין הנער ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה:

32

כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים:

33

ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו:

34

כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי: