בראשית 40

1

ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים:

2

ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים:

3

ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם:

4

ויפקד שר הטבחים את יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר:

5

ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסהר:

6

ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים:

7

וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים היום:

8

ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו נא לי:

9

ויספר שר המשקים את חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפני:

10

ובגפן שלשה שריגם והיא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים:

11

וכוס פרעה בידי ואקח את הענבים ואשחט אתם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה:

12

ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם:

13

בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו:

14

כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה:

15

כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור:

16

וירא שר האפים כי טוב פתר ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי:

17

ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף אכל אתם מן הסל מעל ראשי:

18

ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם:

19

בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרך מעליך:

20

ויהי ביום השלישי יום הלדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האפים בתוך עבדיו:

21

וישב את שר המשקים על משקהו ויתן הכוס על כף פרעה:

22

ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף:

23

ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו: