בראשית 4

1

והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה:

2

ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה:

3

ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה:

4

והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו:

5

ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו:

6

ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך:

7

הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו:

8

ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו:

9

ויאמר יהוה אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי:

10

ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה:

11

ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך:

12

כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ:

13

ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשא:

14

הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני:

15

ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו:

16

ויצא קין מלפני יהוה וישב בארץ נוד קדמת עדן:

17

וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך:

18

ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך:

19

ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה:

20

ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה:

21

ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב:

22

וצלה גם הוא ילדה את תובל קין לטש כל חרש נחשת וברזל ואחות תובל קין נעמה:

23

ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי:

24

כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה:

25

וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין:

26

ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה: