בראשית 37

1

וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען:

2

אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם:

3

וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים:

4

ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם:

5

ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו:

6

ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי:

7

והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי:

8

ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו:

9

ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי:

10

ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה:

11

ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר:

12

וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם:

13

ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני:

14

ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה:

15

וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש:

16

ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רעים:

17

ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן:

18

ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו:

19

ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא:

20

ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלמתיו:

21

וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש:

22

ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אתו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו:

23

ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתנת הפסים אשר עליו:

24

ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים:

25

וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה:

26

ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו:

27

לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו:

28

ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה:

29

וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו:

30

וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא:

31

ויקחו את כתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם:

32

וישלחו את כתנת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר נא הכתנת בנך הוא אם לא:

33

ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף:

34

ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים:

35

ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו:

36

והמדנים מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים: