בראשית 36

1

ואלה תלדות עשו הוא אדום:

2

עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי:

3

ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות:

4

ותלד עדה לעשו את אליפז ובשמת ילדה את רעואל:

5

ואהליבמה ילדה את יעיש ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען:

6

ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו:

7

כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם:

8

וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום:

9

ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר:

10

אלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן בשמת אשת עשו:

11

ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז:

12

ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו:

13

ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו:

14

ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשו ותלד לעשו את יעיש ואת יעלם ואת קרח:

15

אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז:

16

אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה:

17

ואלה בני רעואל בן עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני בשמת אשת עשו:

18

ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו:

19

אלה בני עשו ואלה אלופיהם הוא אדום:

20

אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה:

21

ודשון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום:

22

ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע:

23

ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם:

24

ואלה בני צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את הימם במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו:

25

ואלה בני ענה דשן ואהליבמה בת ענה:

26

ואלה בני דישן חמדן ואשבן ויתרן וכרן:

27

אלה בני אצר בלהן וזעון ועקן:

28

אלה בני דישן עוץ וארן:

29

אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה:

30

אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר:

31

ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל:

32

וימלך באדום בלע בן בעור ושם עירו דנהבה:

33

וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה:

34

וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני:

35

וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית:

36

וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה:

37

וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר:

38

וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור:

39

וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב:

40

ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם למקמתם בשמתם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת:

41

אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן:

42

אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר:

43

אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום: