בראשית 35

1

ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך:

2

ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם והטהרו והחליפו שמלתיכם:

3

ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי:

4

ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באזניהם ויטמן אתם יעקב תחת האלה אשר עם שכם:

5

ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבתיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב:

6

ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען הוא בית אל הוא וכל העם אשר עמו:

7

ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו האלהים בברחו מפני אחיו:

8

ותמת דברה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות:

9

וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו:

10

ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל:

11

ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו:

12

ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ:

13

ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר אתו:

14

ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן:

15

ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים בית אל:

16

ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה:

17

ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן:

18

ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין:

19

ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם:

20

ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת קברת רחל עד היום:

21

ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר:

22

ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל ויהיו בני יעקב שנים עשר:

23

בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבלון:

24

בני רחל יוסף ובנימן:

25

ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי:

26

ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם:

27

ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע הוא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק:

28

ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמנים שנה:

29

ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אתו עשו ויעקב בניו: