בראשית 33

1

וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות:

2

וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשנה ואת לאה וילדיה אחרנים ואת רחל ואת יוסף אחרנים:

3

והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו:

4

וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו:

5

וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך:

6

ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין:

7

ותגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו:

8

ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן בעיני אדני:

9

ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך:

10

ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני:

11

קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני אלהים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח:

12

ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך:

13

ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן:

14

יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבא אל אדני שעירה:

15

ויאמר עשו אציגה נא עמך מן העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדני:

16

וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה:

17

ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות:

18

ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר:

19

ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה:

20

ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל: