בראשית 30

1

ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי:

2

ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן:

3

ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה:

4

ותתן לו את בלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב:

5

ותהר בלהה ותלד ליעקב בן:

6

ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן:

7

ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב:

8

ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי:

9

ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה:

10

ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן:

11

ותאמר לאה בגד ותקרא את שמו גד:

12

ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב:

13

ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר:

14

וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך:

15

ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך:

16

ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא:

17

וישמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי:

18

ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר:

19

ותהר עוד לאה ותלד בן ששי ליעקב:

20

ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון:

21

ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה:

22

ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה:

23

ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי:

24

ותקרא את שמו יוסף לאמר יסף יהוה לי בן אחר:

25

ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי:

26

תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אתך בהן ואלכה כי אתה ידעת את עבדתי אשר עבדתיך:

27

ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני יהוה בגללך:

28

ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה:

29

ויאמר אליו אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך אתי:

30

כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרב ויברך יהוה אתך לרגלי ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי:

31

ויאמר מה אתן לך ויאמר יעקב לא תתן לי מאומה אם תעשה לי הדבר הזה אשובה ארעה צאנך אשמר:

32

אעבר בכל צאנך היום הסר משם כל שה נקד וטלוא וכל שה חום בכשבים וטלוא ונקד בעזים והיה שכרי:

33

וענתה בי צדקתי ביום מחר כי תבוא על שכרי לפניך כל אשר איננו נקד וטלוא בעזים וחום בכשבים גנוב הוא אתי:

34

ויאמר לבן הן לו יהי כדברך:

35

ויסר ביום ההוא את התישים העקדים והטלאים ואת כל העזים הנקדות והטלאת כל אשר לבן בו וכל חום בכשבים ויתן ביד בניו:

36

וישם דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב ויעקב רעה את צאן לבן הנותרת:

37

ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות מחשף הלבן אשר על המקלות:

38

ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים בשקתות המים אשר תבאן הצאן לשתות לנכח הצאן ויחמנה בבאן לשתות:

39

ויחמו הצאן אל המקלות ותלדן הצאן עקדים נקדים וטלאים:

40

והכשבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן אל עקד וכל חום בצאן לבן וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צאן לבן:

41

והיה בכל יחם הצאן המקשרות ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהטים ליחמנה במקלות:

42

ובהעטיף הצאן לא ישים והיה העטפים ללבן והקשרים ליעקב:

43

ויפרץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמרים: