בראשית 29

1

וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם:

2

וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן גדלה על פי הבאר:

3

ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה:

4

ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו:

5

ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו:

6

ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן:

7

ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו:

8

ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן:

9

עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רעה הוא:

10

ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו:

11

וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך:

12

ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותרץ ותגד לאביה:

13

ויהי כשמע לבן את שמע יעקב בן אחתו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו ויביאהו אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה:

14

ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים:

15

ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה משכרתך:

16

וללבן שתי בנות שם הגדלה לאה ושם הקטנה רחל:

17

ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה:

18

ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה:

19

ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שבה עמדי:

20

ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה:

21

ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה:

22

ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה:

23

ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה:

24

ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה בתו שפחה:

25

ויהי בבקר והנה הוא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני:

26

ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה:

27

מלא שבע זאת ונתנה לך גם את זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע שנים אחרות:

28

ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשה:

29

ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לה לשפחה:

30

ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות:

31

וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה:

32

ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי:

33

ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון:

34

ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי:

35

ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת: