בראשית 26

1

ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה:

2

וירא אליו יהוה ויאמר אל תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך:

3

גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך:

4

והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ:

5

עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי:

6

וישב יצחק בגרר:

7

וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשתי פן יהרגני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה היא:

8

ויהי כי ארכו לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו:

9

ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך הוא ואיך אמרת אחתי הוא ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה:

10

ויאמר אבימלך מה זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם:

11

ויצו אבימלך את כל העם לאמר הנגע באיש הזה ובאשתו מות יומת:

12

ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו יהוה:

13

ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד:

14

ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו אתו פלשתים:

15

וכל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים וימלאום עפר:

16

ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד:

17

וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם:

18

וישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמת אשר קרא להן אביו:

19

ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים:

20

ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו:

21

ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה:

22

ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי עתה הרחיב יהוה לנו ופרינו בארץ:

23

ויעל משם באר שבע:

24

וירא אליו יהוה בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי:

25

ויבן שם מזבח ויקרא בשם יהוה ויט שם אהלו ויכרו שם עבדי יצחק באר:

26

ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכל שר צבאו:

27

ויאמר אלהם יצחק מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אתי ותשלחוני מאתכם:

28

ויאמרו ראו ראינו כי היה יהוה עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך:

29

אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך יהוה:

30

ויעש להם משתה ויאכלו וישתו:

31

וישכימו בבקר וישבעו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום:

32

ויהי ביום ההוא ויבאו עבדי יצחק ויגדו לו על אדות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים:

33

ויקרא אתה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה:

34

ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת אילן החתי:

35

ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה: