בראשית 25

1

ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה:

2

ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח:

3

ויקשן ילד את שבא ואת דדן ובני דדן היו אשורם ולטושים ולאמים:

4

ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה:

5

ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק:

6

ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם:

7

ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים:

8

ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו:

9

ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרן בן צחר החתי אשר על פני ממרא:

10

השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו:

11

ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי ראי:

12

ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם:

13

ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם:

14

ומשמע ודומה ומשא:

15

חדד ותימא יטור נפיש וקדמה:

16

אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים עשר נשיאם לאמתם:

17

ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו:

18

וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל:

19

ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק:

20

ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה:

21

ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו:

22

ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה:

23

ויאמר יהוה לה שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר:

24

וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה:

25

ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו:

26

ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם:

27

ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים:

28

ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב:

29

ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף:

30

ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום:

31

ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי:

32

ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה:

33

ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב:

34

ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה: