בראשית 24

1

ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את אברהם בכל:

2

ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי:

3

ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו:

4

כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק:

5

ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם:

6

ויאמר אליו אברהם השמר לך פן תשיב את בני שמה:

7

יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם:

8

ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית משבעתי זאת רק את בני לא תשב שמה:

9

וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע לו על הדבר הזה:

10

ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל טוב אדניו בידו ויקם וילך אל ארם נהרים אל עיר נחור:

11

ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השאבת:

12

ויאמר יהוה אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם:

13

הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים:

14

והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני:

15

ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה על שכמה:

16

והנער טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל:

17

וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט מים מכדך:

18

ותאמר שתה אדני ותמהר ותרד כדה על ידה ותשקהו:

19

ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתת:

20

ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו:

21

והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח יהוה דרכו אם לא:

22

ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם:

23

ויאמר בת מי את הגידי נא לי היש בית אביך מקום לנו ללין:

24

ותאמר אליו בת בתואל אנכי בן מלכה אשר ילדה לנחור:

25

ותאמר אליו גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון:

26

ויקד האיש וישתחו ליהוה:

27

ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני:

28

ותרץ הנער ותגד לבית אמה כדברים האלה:

29

ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין:

30

ויהי כראת את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו וכשמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האיש ויבא אל האיש והנה עמד על הגמלים על העין:

31

ויאמר בוא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים:

32

ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו:

33

ויישם לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר:

34

ויאמר עבד אברהם אנכי:

35

ויהוה ברך את אדני מאד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדם ושפחת וגמלים וחמרים:

36

ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו:

37

וישבעני אדני לאמר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו:

38

אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני:

39

ואמר אל אדני אלי לא תלך האשה אחרי:

40

ויאמר אלי יהוה אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך והצליח דרכך ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי:

41

אז תנקה מאלתי כי תבוא אל משפחתי ואם לא יתנו לך והיית נקי מאלתי:

42

ואבא היום אל העין ואמר יהוה אלהי אדני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי הלך עליה:

43

הנה אנכי נצב על עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקיני נא מעט מים מכדך:

44

ואמרה אלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב הוא האשה אשר הכיח יהוה לבן אדני:

45

אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה ותרד העינה ותשאב ואמר אליה השקיני נא:

46

ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ואשת וגם הגמלים השקתה:

47

ואשאל אתה ואמר בת מי את ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה ואשם הנזם על אפה והצמידים על ידיה:

48

ואקד ואשתחוה ליהוה ואברך את יהוה אלהי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדני לבנו:

49

ועתה אם ישכם עשים חסד ואמת את אדני הגידו לי ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל:

50

ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב:

51

הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדניך כאשר דבר יהוה:

52

ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם וישתחו ארצה ליהוה:

53

ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנת נתן לאחיה ולאמה:

54

ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני:

55

ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אחר תלך:

56

ויאמר אלהם אל תאחרו אתי ויהוה הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני:

57

ויאמרו נקרא לנער ונשאלה את פיה:

58

ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך:

59

וישלחו את רבקה אחתם ואת מנקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו:

60

ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו:

61

ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך:

62

ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב:

63

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים:

64

ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל:

65

ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס:

66

ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה:

67

ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו: