בראשית 23

1

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה:

2

ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה:

3

ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמר:

4

גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני:

5

ויענו בני חת את אברהם לאמר לו:

6

שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך:

7

ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת:

8

וידבר אתם לאמר אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר:

9

ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת קבר:

10

ועפרון ישב בתוך בני חת ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמר:

11

לא אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך קבר מתך:

12

וישתחו אברהם לפני עם הארץ:

13

וידבר אל עפרון באזני עם הארץ לאמר אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה:

14

ויען עפרון את אברהם לאמר לו:

15

אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר:

16

וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר:

17

ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבלו סביב:

18

לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו:

19

ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא הוא חברון בארץ כנען:

20

ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת: