בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

בראשית 21

1

ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר:

2

ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים:

3

ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק:

4

וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים:

5

ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו:

6

ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי:

7

ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקניו:

8

ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק:

9

ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק:

10

ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק:

11

וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו:

12

ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע:

13

וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא:

14

וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע:

15

ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת אחד השיחם:

16

ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קלה ותבך:

17

וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם:

18

קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אשימנו:

19

ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער:

20

ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת:

21

וישב במדבר פארן ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים:

22

ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר אתה עשה:

23

ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה:

24

ויאמר אברהם אנכי אשבע:

25

והוכח אברהם את אבימלך על אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך:

26

ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום:

27

ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית:

28

ויצב אברהם את שבע כבשת הצאן לבדהן:

29

ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה:

30

ויאמר כי את שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת:

31

על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם:

32

ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים:

33

ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם יהוה אל עולם:

34

ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977