בראשית 18

1

וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום:

2

וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה:

3

ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך:

4

יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ:

5

ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת:

6

וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות:

7

ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו:

8

ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו:

9

ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל:

10

ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו:

11

ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים:

12

ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן:

13

ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי:

14

היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן:

15

ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת:

16

ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם:

17

ויהוה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה:

18

ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ:

19

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו:

20

ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד:

21

ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה:

22

ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה:

23

ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע:

24

אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה:

25

חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט:

26

ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם:

27

ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר:

28

אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה:

29

ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים:

30

ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם אמצא שם שלשים:

31

ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים:

32

ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה:

33

וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקמו: