בראשית 17

1

ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים:

2

ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד:

3

ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר:

4

אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים:

5

ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך:

6

והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו:

7

והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך:

8

ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים:

9

ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם:

10

זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר:

11

ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם:

12

ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא:

13

המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם:

14

וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר:

15

ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה:

16

וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו:

17

ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד:

18

ויאמר אברהם אל האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך:

19

ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו:

20

ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול:

21

ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת:

22

ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם:

23

ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים:

24

ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו:

25

וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו:

26

בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו:

27

וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו: