בראשית 16

1

ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר:

2

ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי:

3

ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה:

4

ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה:

5

ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך:

6

ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה:

7

וימצאה מלאך יהוה על עין המים במדבר על העין בדרך שור:

8

ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת:

9

ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה:

10

ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב:

11

ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע יהוה אל עניך:

12

והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן:

13

ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי:

14

על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש ובין ברד:

15

ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל:

16

ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם: