בראשית 15

1

אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד:

2

ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר:

3

ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אתי:

4

והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך:

5

ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך:

6

והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה:

7

ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה:

8

ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה:

9

ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל:

10

ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר:

11

וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם:

12

ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו:

13

ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה:

14

וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול:

15

ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה:

16

ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה:

17

ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה:

18

ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת:

19

את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני:

20

ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים:

21

ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי: