הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

בראשית 14

1

ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים:

2

עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער:

3

כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח:

4

שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר ושלש עשרה שנה מרדו:

5

ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים:

6

ואת החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על המדבר:

7

וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמרי הישב בחצצן תמר:

8

ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע הוא צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים:

9

את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את החמשה:

10

ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך סדם ועמרה ויפלו שמה והנשארים הרה נסו:

11

ויקחו את כל רכש סדם ועמרה ואת כל אכלם וילכו:

12

ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם:

13

ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם:

14

וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן:

15

ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק:

16

וישב את כל הרכש וגם את לוט אחיו ורכשו השיב וגם את הנשים ואת העם:

17

ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדר לעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך:

18

ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון:

19

ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ:

20

וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל:

21

ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכש קח לך:

22

ויאמר אברם אל מלך סדם הרימתי ידי אל יהוה אל עליון קנה שמים וארץ:

23

אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם:

24

בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977