A A A A A
עברית 1977

בראשית 14

1

  ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים:

2

  עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער:

3

  כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח:

4

  שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר ושלש עשרה שנה מרדו:

5

  ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים:

6

  ואת החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על המדבר:

7

  וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמרי הישב בחצצן תמר:

8

  ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע הוא צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים:

9

  את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את החמשה:

10

  ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך סדם ועמרה ויפלו שמה והנשארים הרה נסו:

11

  ויקחו את כל רכש סדם ועמרה ואת כל אכלם וילכו:

12

  ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם:

13

  ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם:

14

  וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן:

15

  ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק:

16

  וישב את כל הרכש וגם את לוט אחיו ורכשו השיב וגם את הנשים ואת העם:

17

  ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדר לעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך:

18

  ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון:

19

  ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ:

20

  וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל:

21

  ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכש קח לך:

22

  ויאמר אברם אל מלך סדם הרימתי ידי אל יהוה אל עליון קנה שמים וארץ:

23

  אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם:

24

  בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977