הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

בראשית 13

1

ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה:

2

ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב:

3

וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום אשר היה שם אהלה בתחלה בין בית אל ובין העי:

4

אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשנה ויקרא שם אברם בשם יהוה:

5

וגם ללוט ההלך את אברם היה צאן ובקר ואהלים:

6

ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו:

7

ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ:

8

ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו:

9

הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה:

10

וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת יהוה את סדם ואת עמרה כגן יהוה כארץ מצרים באכה צער:

11

ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו:

12

אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדם:

13

ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד:

14

ויהוה אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה:

15

כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם:

16

ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה:

17

קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה:

18

ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון ויבן שם מזבח ליהוה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977