הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

בראשית 12

1

ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך:

2

ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה:

3

ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה:

4

וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן:

5

ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען:

6

ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ:

7

וירא יהוה אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו:

8

ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה:

9

ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה:

10

ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ:

11

ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את:

12

והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו:

13

אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך:

14

ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה הוא מאד:

15

ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה:

16

ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים:

17

וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם:

18

ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא:

19

למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך:

20

ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977