בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

בראשית 11

1

ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים:

2

ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם:

3

ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר:

4

ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ:

5

וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם:

6

ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות:

7

הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו:

8

ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת העיר:

9

על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ:

10

אלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול:

11

ויחי שם אחרי הולידו את ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות:

12

וארפכשד חי חמש ושלשים שנה ויולד את שלח:

13

ויחי ארפכשד אחרי הולידו את שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות:

14

ושלח חי שלשים שנה ויולד את עבר:

15

ויחי שלח אחרי הולידו את עבר שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות:

16

ויחי עבר ארבע ושלשים שנה ויולד את פלג:

17

ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שלשים שנה וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות:

18

ויחי פלג שלשים שנה ויולד את רעו:

19

ויחי פלג אחרי הולידו את רעו תשע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות:

20

ויחי רעו שתים ושלשים שנה ויולד את שרוג:

21

ויחי רעו אחרי הולידו את שרוג שבע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות:

22

ויחי שרוג שלשים שנה ויולד את נחור:

23

ויחי שרוג אחרי הולידו את נחור מאתים שנה ויולד בנים ובנות:

24

ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את תרח:

25

ויחי נחור אחרי הולידו את תרח תשע עשרה שנה ומאת שנה ויולד בנים ובנות:

26

ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם את נחור ואת הרן:

27

ואלה תולדת תרח תרח הוליד את אברם את נחור ואת הרן והרן הוליד את לוט:

28

וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים:

29

ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה:

30

ותהי שרי עקרה אין לה ולד:

31

ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם:

32

ויהיו ימי תרח חמש שנים ומאתים שנה וימת תרח בחרן:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977