בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

בראשית 10

1

ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול:

2

בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס:

3

ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה:

4

ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים:

5

מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם:

6

ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען:

7

ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן:

8

וכוש ילד את נמרד הוא החל להיות גבר בארץ:

9

הוא היה גבר ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה:

10

ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער:

11

מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח:

12

ואת רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה:

13

ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים:

14

ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים:

15

וכנען ילד את צידן בכרו ואת חת:

16

ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי:

17

ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני:

18

ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני:

19

ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשע:

20

אלה בני חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם:

21

ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול:

22

בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם:

23

ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש:

24

וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר:

25

ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן:

26

ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח:

27

ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה:

28

ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא:

29

ואת אופר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן:

30

ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם:

31

אלה בני שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם:

32

אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977