Old Testament
New Testament
Ayisyen Bib
← 1

Jeremi 28

3 →
1

Ngakho kawulakuzilandulela.

2

Njalo siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu kungokweqiniso phezu kwalabo abenza izinto ezinjalo.

3

Njalo ucabanga lokho yini, O muntu owahlulela abenza izinto ezinjalo, lawe uzenza lezozinto, ukuthi wena uzaphepha ukwahlulela kukaNkulunkulu?

4

Kumbe uyayeyisa yini inotho yomusa wakhe?

5

Kodwa ngobulukhuni bakho lenhliziyo yakho engaphendukiyo uzibekela ulaka,

6

ozavuza lowo lalowo ngokwemisebenzi yakhe;

7

impilo elaphakade lokungabhubhi;

8

kodwa intukuthelo lolaka,

9

usizi;

10

kodwa inkazimulo lokuthula kuye wonke owenza okuhle, kumJuda kuqala lakumGriki;

11

ngoba kakukho ukubandlulula umuntu kuNkulunkulu.

12

Ngoba bonke abonileyo bengelamlayo, bazabhubha labo bengelamlayo;

13

ngoba kakusibo abezwayo umlayo abalungileyo phambi kukaNkulunkulu.

14

Ngoba nxa abezizwe abangelawo umlayo besenza ngokwemvelo okungokomlayo, bona, bengelawo umlayo, bangumlayo wabo ngokwabo;

15

ababonakalisa ukuthi umsebenzi womlayo ulotshiwe enhliziyweni zabo; isazela sabo siyafakaza laso, lemicabango yaboi ba sole omunye komunye kumbe njalo i ba vikele omunye komunye,

16

ngosuku uNkulunkulu azakwahlulela ngalo imfihlo zabantu.

17

Khangela wena ubizwa ngokuthiungumJuda,

18

usazi intando yakhe,

19

njalo uzithembile wena ukuthi ungumholi weziphofu, ukukhanya kwabasemnyameni,

20

umeluleki wezithutha, umfundisi wensane, ulesimo.

21

Ngakho wena ofundisa omunye, kawuzifundisi yini? Wena otshumayela ukuthi ungebi, uyeba yini?

22

Wena othi ungafebi, uyafeba yini?

23

Wena ozincoma ngomlayo, udumaza uNkulunkulu ngokweqa umlayo yini?

24

Ngoba ibizo likaNkulunkulu liyahlanjazwa, njengoba kulotshiwe.

25

Ngoba isibili ukusoka kuyasiza, uba usenza umlayo; kodwa uba ungumeqi womlayo, ukusoka kwakho sekuyikungasoki.

26

Ngakho uba ukungasoki?

27

Lokungasoki ngemvelo, egcwalisa umlayo, kunge kugwebe yini?

28

Ngoba kayisuye umJuda o nguyengokusobala, njalo kakusikho ukusoka okusobala enyameni;

29

kodwa yena ungumJuda o nguyengasese.

Zulu Bible
Public Domain: No Info