Αγία Γραφή επιλογής
Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Ελληνική Αγία Γραφή FPB 1994

Νεεμίας 10

1

ΚΑΙ εκείνοι που επισφράγισαν τη συνθήκη, ήσαν ο Νεεμίας, ο Θιρσαθά, ο γιος τού Αχαλία, και ο Σεδεκίας,

2

ο Σεραϊας, ο Αζαρίας, ο Ιερεμίας,

3

ο Πασχώρ, ο Αμαρίας, ο Μαλχίας,

4

ο Χαττούς, ο Σεβανίας, ο Μαλλούχ,

5

ο Χαρήμ, ο Μερημώθ, ο Οβαδία,

6

ο Δανιήλ, ο Γιννεθών, ο Βαρούχ,

7

ο Μεσουλλάμ, ο Αβιά, ο Μειαμείν,

8

ο Μααζίας, ο Βιλγαϊ, ο Σεμαϊας, αυτοί ήσαν οι ιερείς.

9

Και οι Λευίτες: Ο Ιησούς, ο γιος τού Αζανία, ο Βιννουϊ, από τους γιους τού Ηναδάδ, ο Καδμιήλ·

10

και οι αδελφοί τους, ο Σεβανίας, ο Ωδίας, ο Κελιτά, ο Φελαϊας, ο Ανάν,

11

ο Μιχά, ο Ρεώβ, ο Ασαβίας,

12

ο Ζακχούρ, ο Σερεβίας, ο Σεβανίας,

13

ο Ωδίας, ο Βανί, ο Βενινού.

14

Οι άρχοντες του λαού: Ο Φαρώς, ο Φαάθ-μωάβ, ο Ελάμ, ο Ζατθού, ο Βανί,

15

ο Βουννί, ο Αζγάδ, ο Βηβαϊ,

16

ο Αδωνίας, ο Βιγουαί, ο Αδίν,

17

ο Ατήρ, ο Εζεκίας, ο Αζούρ,

18

ο Ωδίας, ο Ασούμ, ο Βησαί

19

ο Αρίφ, ο Αναθώθ, ο Νεβαϊ,

20

ο Μαγφίας, ο Μεσουλλάμ, ο Εζείρ,

21

ο Μεσηζαβεήλ, ο Σαδώκ, ο Ιαδδουά,

22

ο Φελατίας, ο Ανάν, ο Αναϊας,

23

ο Ωσηέ, ο Ανανίας, ο Ασσούβ,

24

ο Αλλωής, ο Φιλεά, ο Σωβήκ,

25

ο Ρεούμ, ο Ασαβνά, ο Μαασίας,

26

και ο Αχιά, ο Ανάν, ο Γανάν,

27

ο Μαλλούχ, ο Χαρήμ, ο Βαανά.

28

Και το υπόλοιπο του λαού, οι ιερείς, οι Λευίτες, οι πυλωροί, οιψαλτωδοί, οι Νεθινείμ, και όλοι αυτοί που αποχωρίστηκαν από τους λαούς των τόπων, προς τον νόμο τού Θεού, οι γυναίκες τους, οι γιοι τους, και οι θυγατέρες τους, καθένας που καταλάβαινε και είχ

29

ενώθηκαν μαζί με τους αδελφούς τους, τους δικούς τους πρόκριτους, και μπήκαν κάτω από κατάρα και από όρκο, να περπατούν στον νόμο τού Θεού, που δόθηκε διαμέσου τού Μωυσή, του δούλου τού Θεού, και να τηρούν και να εκτελούν όλες τις εντολές τού Κυρίου, του

30

και ότι δεν θα δώσουμε τις θυγατέρες μας στους λαούς τής γης, και τις θυγατέρες τους δεν θα πάρουμε στους γιους μας·

31

και, αν οι λαοί τής γης φέρουν αγοράσιμα ή οποιεσδήποτε τροφές να πουλήσουν την ημέρα τού σαββάτου, ότι δεν θα τα πάρουμε απ' αυτούς σε ημέρα σαββάτου, και σε άγια ημέρα· και ότι θα αφήσουμε τον έβδομο χρόνο, και την απαίτηση κάθε χρέους.

32

Προστάξαμε ακόμα στον εαυτό μας, να επιφορτισθούμε να δίνουμε κάθε χρόνο ένα τρίτο τού σίκλου για την υπηρεσία τού οίκου τού Θεού μας,

33

για τους άρτους τής πρόθεσης, και για την παντοτινή προσφορά από άλφιτα, και για το παντοτινό ολοκαύτωμα, των σαββάτων, των νεομηνιών, για τις επίσημες γιορτές, και για τα άγια πράγματα και για τις προσφορές περί αμαρτίας, για να κάνουμε εξιλέωση για τον

34

Και ρίξαμε κλήρους ανάμεσα στους ιερείς των Λευιτών, και τον λαό για την προσφορά των ξύλων, για να τα φέρουν στον οίκο τού Θεού μας, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών μας, σε ορισμένους καιρούς κάθε χρόνο, για να καίνε επάνω στο θυσιαστήριο του Κυρί

35

και για να φέρουμε τα πρωτογεννήματα της γης μας, και τα πρωτογεννήματα των καρπών κάθε δέντρου, κάθε χρόνο, στον οίκο τού Κυρίου·

36

και τα πρωτότοκα των γιων μας, και των κτηνών μας, σύμφωνα με το γραμμένο στον νόμο, και τα πρωτότοκα των βοδιών μας και των κοπαδιών μας, να τα φέρουμε στον οίκο τού Θεού μας, στους ιερείς, που υπηρετούν στον οίκο τού Θεού μας·

37

και να φέρουμε τις απαρχές τού φυράματός μας, και τις προσφορές μας, και τους καρπούς κάθε δέντρου, του κρασιού και του λαδιού, στους ιερείς, και στα οικήματα του οίκου τού Θεού μας· και τα δέκατα της γης μας στους Λευίτες, κι αυτοί οι Λευίτες να παίρνουν

38

Και ο ιερέας, ο γιος τού Ααρών, θα είναι μαζί με τους Λευίτες, όταν οι Λευίτες παίρνουν τα δέκατα· και οι Λευίτες θα φέρουν το ένα δέκατο των δεκάτων επάνω στον οίκο τού Θεού μας, στα οικήματα του οίκου τού θησαυρού.

39

Επειδή, οι γιοι Ισραήλ και οι γιοι Λευί θα φέρουν τις προσφορές από το σιτάρι, το κρασί και το λάδι, στα οικήματα, όπου είναι τα σκεύη τού αγιαστηρίου, και οι ιερείς που υπηρετούν, και οι πυλωροί, και οι ψαλτωδοί· και δεν θα εγκαταλείψουμε τον οίκο τού Θε

Greek Modern Bible FPB 1994
Copyright © The Holy Bible, Spyros Filos Translation, Copyright 1994