Κριταί 12

1

Καὶ συνήχθησαν οἱ ἄνδρες Ἐφραΐμ, καὶ ἐπέρασαν πρὸς βορρᾶν καὶ εἶπαν πρὸς τὸν Ἰεφθάε, Διὰ τί ἐπέρασας νὰ πολεμήσῃς ἐναντίον τῶν υἱῶν Ἀμμών, καὶ δὲν ἐκάλεσας ἡμᾶς νὰ ἔλθωμεν μετὰ σοῦ; τὸν οἶκον σου θέλομεν καύσει ἐπάνω σου ἐν πυρί.

2

Καὶ εἶπεν ὁ Ἰεφθάε πρὸς αὐτούς, Ἐγὼ καὶ ὁ λαὸς μου ἤλθομεν εἰς μεγάλην φιλονεικίαν μετὰ τῶν υἱῶν Ἀμμών· καὶ σᾶς ἔκραξα καὶ δὲν μὲ ἐσώσατε ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν·

3

καὶ ἰδὼν ὅτι δὲν μὲ ἐσώσατε, ἐρριψοκινδύνευσα τὴν ζωήν μου καὶ ἐπέρασα ἐναντίον τῶν υἱῶν Ἀμμών, καὶ ὁ Κύριος παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρά μου· διὰ τί λοιπὸν ἀνέβητε πρὸς ἐμὲ σήμερον διὰ νὰ μὲ πολεμήσητε;

4

Τότε συνήθροισεν ὁ Ἰεφθάε πάντας τοὺς ἄνδρας τῆς Γαλαὰδ καὶ ἐπολέμησε τὸν Ἐφραΐμ· καὶ ἐπάταξαν οἱ ἄνδρες τῆς Γαλαὰδ τοὺς Ἐφραϊμίτας, διότι εἶπαν, Φυγάδες τοῦ Ἐφραΐμ εἶσθε σεῖς οἱ Γαλααδῖται, μεταξὺ τοῦ Ἐφραΐμ καὶ μεταξὺ τοῦ Μανασσῆ.

5

Καὶ ἐπίασαν αἱ Γαλααδῖται διαβάσεις τοῦ Ἰορδάνου πρὸ τῶν Ἐφραϊμιτῶν· καὶ ὁπότε τις ἐκ τῶν Ἐφραϊμιτῶν φυγάδων ἔλεγε, Θέλω νὰ περάσω, τότε οἱ ἄνδρες τῆς Γαλαὰδ ἔλεγον πρὸς αὐτόν, Μήπως εἶσαι Ἐφραϊμίτης; Ἐὰν ἐκεῖνος ἔλεγεν, Οὐχί,

6

τότε ἔλεγον πρὸς αὐτόν, Εἰπὲ λοιπὸν Σχίββωλεθ· καὶ ἐκεῖνος ἔλεγε Σίββωλεθ· διότι δὲν ἠδύνατο νὰ προφέρῃ οὕτω. Τότε ἐπίανον αὐτὸν καὶ ἐφόνευον αὐτὸν εἰς τὰς διαβάσεις τοῦ Ἰορδάνου. Καὶ ἔπεσον κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τεσσαράκοντα δύο χιλιάδες Ἐφραϊμῖται.

7

Καὶ ἔκρινεν ὁ Ἰεφθάε τὸν Ἰσραήλ ἕξ ἔτη. Καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἰεφθάε ὁ Γαλααδίτης καὶ ἐτάφη ἐν πόλει τινὶ τῆς Γαλαάδ.

8

Καὶ μετ᾿ αὐτὸν ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ Ἀβαισὰν ὁ ἐκ Βηθλεέμ.

9

Καὶ εἶχε τριάκοντα υἱοὺς καὶ τριάκοντα θυγατέρας, τὰς ὁποίας ὑπάνδρευσεν· ἔλαβε δὲ ἔξωθεν τριάκοντα νέας διὰ τοὺς υἱοὺς αὑτοῦ. Καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ ἑπτὰ ἔτη.

10

Καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἀβαισὰν καὶ ἐτάφη ἐν Βηθλεέμ.

11

Καὶ μετ᾿ αὐτὸν ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ Αἰλὼν ὁ Ζαβουλωνίτης· καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ δέκα ἔτη.

12

Καὶ ἀπέθανεν Αἰλὼν ὁ Ζαβουλωνίτης καὶ ἐτάφη εἰς Αἰαλὼν ἐν τῇ γῇ Ζαβουλών.

13

Καὶ μετ᾿ αὐτὸν ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ Ἀβδών, ὁ υἱὸς τοῦ Ἐλλήλ, ὁ Πιραθωνίτης.

14

Καὶ εἶχε τεσσαράκοντα υἱοὺς καὶ τριάκοντα ἐγγόνους, ἐπιβαίνοντας ἐπὶ ἑβδομήκοντα πωλάρια· καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ ὀκτὼ ἔτη.

15

Καὶ ἀπέθανεν Ἀβδὼν ὁ υἱὸς τοῦ Ἐλλήλ ὁ Πιραθωνίτης· καὶ ἐτάφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῇ Ἐφραΐμ, ἐπὶ τὸ ὄρος Ἀμαλήκ.