Ἰησοῦς Nαυῆ 23

1

Καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν ἀφοῦ ὁ Κύριος ἔδωκεν εἰς τὸν Ἰσραήλ ἀνάπαυσιν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ κύκλῳ, καὶ ὁ Ἰησοῦς ἦτο γέρων, προβεβηκὼς τὴν ἡλικίαν,

2

συνεκάλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντα τὸν Ἰσραήλ, τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῶν καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς αὐτῶν καὶ τοὺς κριτὰς αὐτῶν, καὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἐγώ ἐγήρασα, εἶμαι προβεβηκὼς τὴν ἡλικίαν.

3

Καὶ σεῖς εἴδετε πάντα ὅσα ἔκαμε Κύριος ὁ Θεὸς σας εἰς πάντα τὰ ἔθνη ταῦτα διὰ σᾶς· διότι Κύριος ὁ Θεὸς σας, αὐτὸς εἶναι ὁ πολεμήσας ὑπὲρ ὑμῶν.

4

Ἰδού, ἐγὼ ἐμοίρασα διὰ κλήρου εἰς ἐσᾶς ταῦτα τὰ ἐναπολειφθέντα ἔθνη, διὰ κληρονομίαν εἰς τὰς φυλὰς σας, μετὰ πάντων τῶν ἐθνῶν τὰ ὁποῖα ἐξωλόθρευσα, ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου ἕως τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης, πρὸς δυσμὰς ἡλίου.

5

Καὶ Κύριος ὁ Θεὸς σας, αὐτὸς θέλει ἐξώσει αὐτοὺς ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σας, καὶ θέλει ἐκδιώξει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σας· καὶ θέλετε κυριεύσει τὴν γῆν αὐτῶν, καθὼς Κύριος ὁ Θεὸς σας ὑπεσχέθη πρὸς ἐσᾶς.

6

Ἀνδρίζεσθε λοιπὸν σφόδρα εἰς τὸ νὰ φυλάττητε καὶ νὰ ἐκτελῆτε πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ Μωϋσέως, διὰ νὰ μή ἐκκλίνητε ἀπ᾿ αὐτοῦ δεξιὰ ἤ ἀριστερά·

7

διὰ νὰ μή ἀναμιχθῆτε μετὰ τῶν ἐθνῶν τούτων, τῶν ἐναπολειφθέντων μεταξὺ σας, μηδὲ νὰ μνημονεύητε τὰ ὀνόματα τῶν θεῶν αὐτῶν, μηδὲ νὰ ὁμόσητε, μηδὲ νὰ λατρεύσητε αὐτούς, μηδὲ νὰ προσκυνήσητε αὐτούς·

8

ἀλλ᾿ εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σας νὰ ἦσθε προσκεκολλημένοι, καθὼς ἐκάμετε ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

9

Διότι ὁ Κύριος ἐξεδίωξεν ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σας ἔθνη μεγάλα καὶ δυνατά· καὶ οὐδεὶς ἠδυνήθη ἕως τῆς σήμερον νὰ σταθῇ ἔμπροσθέν σας·

10

εἷς ἀπὸ σᾶς θέλει διώξει χιλίους· διότι Κύριος ὁ Θεὸς σας, αὐτὸς εἶναι ὁ πολεμήσας ὑπὲρ ὑμῶν, καθὼς ὑπεσχέθη πρὸς ἐσᾶς.

11

Προσέχετε λοιπὸν σφόδρα εἰς ἑαυτούς, νὰ ἀγαπᾶτε Κύριον τὸν Θεὸν σας.

12

Ἐπειδή ἐὰν ποτὲ στραφῆτε ὀπίσω καὶ προσκολληθῆτε μετὰ τοῦ ὑπολοίπου τῶν ἐθνῶν τούτων, μετὰ τούτων τῶν ἐναπολειφθέντων μεταξὺ σας, καὶ συμπενθερεύσητε μετ᾿ αὐτῶν καὶ ἀναμιχθῆτε μετ᾿ αὐτῶν καὶ ἐκεῖνα μεθ᾿ ὑμῶν,

13

ἐξεύρετε βεβαίως ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς σας δὲν θέλει πλέον ἐκδιώξει ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σας τὰ ἔθνη ταῦτα· ἀλλὰ θέλουσιν εἶσθαι παγίδες καὶ ἐνέδραι εἰς ἐσᾶς, καὶ μάστιγες εἰς τὰς πλευρὰς σας καὶ ἄκανθαι εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς σας, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῆτε ἀπὸ τῆς γῆς ταύτης τῆς ἀγαθῆς, τὴν ὁποίαν Κύριος ὁ Θεὸς σας ἔδωκεν εἰς ἐσᾶς.

14

Καὶ ἰδού, σήμερον ἐγὼ πορεύομαι τὴν ὁδὸν πάσης τῆς γῆς, καὶ σεῖς γνωρίζετε ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ὑμῶν, ὅτι δὲν διέπεσεν οὐδὲ εἷς ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν λόγων, τοὺς ὁποίους Κύριος ὁ Θεὸς σας ἐλάλησε διὰ σᾶς· πάντες ἐτελέσθησαν εἰς ἐσᾶς, οὐδὲ εἷς ἐξ αὐτῶν διέπεσε.

15

Διὰ τοῦτο, καθὼς ἦλθον ἐφ᾿ ὑμᾶς πάντες οἱ ἀγαθοὶ λόγοι, τοὺς ὁποίους ἐλάλησε πρὸς ὑμᾶς Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, οὕτως ὁ Κύριος θέλει ἐπιφέρει ἐφ᾿ ὑμᾶς πάντας τοὺς λόγους τοὺς κακούς, ἑωσοῦ ἐξολοθρεύσῃ ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ταύτης, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν εἰς ὑμᾶς Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.

16

Ὅταν παραβῆτε τὴν διαθήκην Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας, τὴν ὁποίαν προσέταξεν εἰς ἐσᾶς, καὶ ὑπάγητε καὶ λατρεύσητε ἄλλους θεοὺς καὶ προσκυνήσητε αὐτούς, τότε ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου θέλει ἐξαφθῆ ἐναντίον σας, καὶ θέλετε ἀφανισθῆ ταχέως ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν εἰς ἐσᾶς.