Ἰησοῦς Nαυῆ 20

1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Ἰησοῦν λέγων,

2

Εἶπε πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ λέγων, Διορίσατε εἰς ἑαυτοὺς τὰς πόλεις τῆς καταφυγῆς, περὶ τῶν ὁποίων εἶπα πρὸς ἐσᾶς διὰ τοῦ Μωϋσέως·

3

διὰ νὰ φεύγῃ ἐκεῖ ὁ φονεύς, ὅστις φονεύσῃ ἄνθρωπον ἀκουσίως ἐξ ἀγνοίας· καὶ αὗται θέλουσιν εἶσθαι εἰς ἐσᾶς διὰ καταφύγιον ἀπὸ τοῦ ἐκδικητοῦ τοῦ αἵματος.

4

Καὶ ὅταν ὁ φεύγων εἰς μίαν ἐκ τῶν πόλεων τούτων σταθῆ εἰς τὴν εἴσοδον τῆς πύλης τῆς πόλεως, καὶ λαλήσῃ τὴν ὑπόθεσιν αὑτοῦ εἰς ἐπήκοον τῶν πρεσβυτέρων τῆς πόλεως ἐκείνης, οὗτοι θέλουσι δεχθῆ αὐτὸν εἰς τὴν πόλιν πρὸς ἑαυτοὺς καὶ δώσει τόπον εἰς αὐτόν, καὶ θέλει κατοικεῖ μετ᾿ αὐτῶν.

5

Καὶ ἐὰν ὁ ἐκδικητής τοῦ αἵματος καταδιώξῃ αὐτόν, δὲν θέλουσι παραδώσει τὸν φονέα εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ· διότι ἐξ ἀγνοίας ἐπάταξε τὸν πλησίον αὑτοῦ καὶ δὲν ἐμίσει αὐτὸν πρότερον.

6

Καὶ θέλει κατοικεῖ ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει, ἑωσοῦ παρασταθῇ ἐνώπιον τῆς συναγωγῆς εἰς κρίσιν, ἕως τοῦ θανάτου τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου, τοῦ ὄντος ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις· τότε ὁ φονεὺς θέλει ἐπιστρέψει καὶ ὑπάγει εἰς τὴν πόλιν αὑτοῦ καὶ εἰς τὴν οἰκίαν αὑτοῦ, εἰς τὴν πόλιν ὅθεν ἔφυγε.

7

Καὶ διώρισαν τὴν Κέδες ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἐν τῷ ὄρει Νεφθαλί, καὶ τὴν Συχὲμ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ, καὶ τὴν Κιριὰθ-ἀρβὰ, ἥτις εἶναι ἡ Χεβρών, ἐν τῇ ὀρεινῇ τοῦ Ἰούδα.

8

Εἰς δὲ τὸ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, πλησίον τῆς Ἱεριχώ, πρὸς ἀνατολάς, διώρισαν τὴν Βοσὸρ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐπὶ τῆς πεδιάδος ἐκ τῆς φυλῆς Ῥουβήν, καὶ τὴν Ῥαμὼθ ἐν τῇ Γαλαὰδ ἐκ τῆς φυλῆς Γάδ, καὶ τὴν Γωλὰν ἐν Βασὰν ἐκ τῆς φυλῆς Μανασσῆ.

9

Αὗται ἦσαν αἱ πόλεις αἱ διορισθεῖσαι διὰ πάντας τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ διὰ τοὺς ξένους τοὺς παροικοῦντας μεταξὺ αὐτῶν, ὥστε πᾶς ὁ φονεύσας τινὰ ἐξ ἀγνοίας νὰ φεύγῃ ἐκεῖ, καὶ νὰ μή θανατωθῇ ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἐκδικητοῦ τοῦ αἵματος, ἑωσοῦ παρασταθῇ ἐνώπιον τῆς συναγωγῆς.