2 Θεσσαλονικείς 3

1

Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, διὰ νὰ τρέχῃ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου καὶ νὰ δοξάζηται, καθὼς καὶ εἰς ἐσᾶς,

2

καὶ διὰ νὰ ἐλευθερωθῶμεν ἀπὸ τῶν παραλόγων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων· διότι ἡ πίστις δὲν ὑπάρχει εἰς πάντας.

3

Πιστὸς ὅμως εἶναι ὁ Κύριος, ὅστις θέλει σᾶς στηρίξει καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

4

Ἔχομεν δὲ πεποίθησιν διὰ τοῦ Κυρίου ἐφ᾿ ὑμᾶς ὅτι ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα σᾶς παραγγέλλομεν, καὶ πράττετε καὶ θέλετε πράττει.

5

Ὁ δὲ Κύριος εἴθε νὰ κατευθύνῃ τὰς καρδίας σας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὴν προσδοκίαν τοῦ Χριστοῦ.

6

Σᾶς παραγγέλλομεν δέ, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ ἀπομακρύνησθε ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ οὐχὶ κατὰ τὴν παράδοσιν, τὴν ὁποίαν παρέλαβε παρ᾿ ἡμῶν.

7

Ἐπειδή σεῖς ἐξεύρετε πῶς πρέπει νὰ μιμῆσθε ἡμᾶς, διότι δὲν ἐφέρθημεν ἀτάκτως μεταξὺ σας,

8

οὐδὲ ἐφάγομεν δωρεὰν ἄρτον παρὰ τινός, ἀλλὰ μετὰ κόπου καὶ μόχθου, νύκτα καὶ ἡμέραν ἐργαζόμενοι, διὰ νὰ μή ἐπιβαρύνωμεν μηδένα ὑμῶν·

9

οὐχὶ διότι δὲν ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλὰ διὰ νὰ σᾶς δώσωμεν ἑαυτοὺς τύπον εἰς τὸ νὰ μιμῆσθε ἡμᾶς.

10

Διότι καὶ ὅτε ἤμεθα παρ᾿ ὑμῖν, τοῦτο σᾶς παρηγγέλλομεν, ὅτι ἐὰν τις δὲν θέλῃ νὰ ἐργάζηται, μηδὲ ἄς τρώγῃ.

11

Ἐπειδή ἀκούομέν τινας ὅτι περιπατοῦσι μεταξὺ σας ἀτάκτως, μή ἐργαζόμενοι μηδέν, ἀλλὰ περιεργαζόμενοι·

12

παραγγέλλομεν δὲ εἰς τοὺς τοιούτους καὶ προτρέπομεν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ τρώγωσι τὸν ἄρτον αὑτῶν ἐργαζόμενοι μετὰ ἡσυχίας.

13

Σεῖς δέ, ἀδελφοί, μή ἀποκάμητε πράττοντες τὸ καλόν.

14

Καὶ ἐὰν τις δὲν ὑπακούῃ εἰς τὸν λόγον ἡμῶν τὸν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειόνετε καὶ μή συναναστρέφεσθε μετ᾿ αὐτοῦ, διὰ νὰ ἐντραπῇ·

15

πλήν μή θεωρεῖτε αὐτὸν ὡς ἐχθρόν, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν.

16

Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης εἴθε νὰ σᾶς δώσῃ τὴν εἰρήνην διαπαντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. Ὁ Κύριος εἴη μετὰ πάντων υμῶν.

17

Ὁ ἀσπασμὸς ἐγράφη μὲ τὴν χεῖρα ἐμοῦ τοῦ Παύλου, τὸ ὁποῖον εἶναι σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτω γράφω.

18

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.