Ἀριθμοί 28

1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν λέγων,

2

Πρόσταξον τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Τὰ δῶρά μου, τοὺς ἄρτους μου, τὴν θυσίαν μου γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς ἐμέ, προσέχετε νὰ προσφέρητε εἰς ἐμὲ ἐν τῷ πρέποντι καιρῷ αὐτῶν.

3

Καὶ θέλεις εἰπεῖ πρὸς αὐτούς, Αὕτη εἶναι ἡ διὰ πυρὸς γινομένη προσφορά, τὴν ὁποίαν θέλετε προσφέρει πρὸς τὸν Κύριον· δύο ἀρνία ἐνιαύσια ἄμωμα καθ᾿ ἡμέραν, εἰς παντοτεινὸν ὁλοκαύτωμα.

4

Τὸ ἕν ἀρνίον θέλεις προσφέρει τὸ πρωΐ, καὶ τὸ ἄλλο ἀρνίον θέλεις προσφέρει τὸ δειλινόν.

5

Καὶ διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων θέλετε προσφέρει σεμίδαλιν, τὸ δέκατον τοῦ ἐφά, ἐζυμωμένην μὲ ἔλαιον ἀπὸ ἐλαίας κοπανισμένας, τὸ τέταρτον τοῦ ἵν.

6

Τοῦτο εἶναι παντοτεινὸν ὁλοκαύτωμα, διωρισμένον ἐν τῷ ὄρει Σινά, εἰς ὀσμήν εὐωδίας, θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον.

7

Καὶ ἡ σπονδή αὐτοῦ θέλει εἶσθαι τὸ τέταρτον τοῦ ἵν διὰ τὸ ἕν ἀρνίον· εἰς τὸ ἁγιαστήριον θέλεις χύσει σίκερα διὰ σπονδήν εἰς τὸν Κύριον.

8

Καὶ τὸ ἄλλο ἀρνίον θέλεις προσφέρει τὸ δειλινόν· κατὰ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν τῆς πρωΐας καὶ κατὰ τὴν σπονδήν αὐτῆς θέλεις προσφέρει αὐτὸ θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.

9

καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου θέλεις προσφέρει δύο ἀρνία ἐνιαύσια ἄμωμα, καὶ δύο δέκατα σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μὲ ἔλαιον διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων, καὶ τὴν σπονδήν αὐτῆς.

10

Τοῦτο εἶναι τὸ ὁλοκαύτωμα ἑκάστου σαββάτου ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.

11

Καὶ εἰς τὰς νεομηνίας σας θέλετε προσφέρει ὁλοκαύτωμα πρὸς τὸν Κύριον, δύο μόσχους καὶ ἕνα κριόν, ἑπτὰ ἀρνία ἐνιαύσια, ἄμωμα·

12

καὶ δι᾿ ἕκαστον μόσχον τρία δέκατα σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μὲ ἔλαιον διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων, καὶ διὰ τὸν ἕνα κριὸν δύο δέκατα σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μὲ ἔλαιον διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων·

13

καὶ ἀνὰ ἕν δέκατον σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μὲ ἔλαιον διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων δι᾿ ἕκαστον ἀρνίον, πρὸς ὁλοκαύτωμα, θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.

14

Καὶ ἡ σπονδή αὐτῶν θέλει εἶσθαι οἶνος, τὸ ἥμισυ τοῦ ἵν διὰ τὸν μόσχον, καὶ τὸ τρίτον τοῦ ἵν διὰ τὸν κριόν, καὶ τὸ τέταρτον τοῦ ἵν διὰ τὸ ἀρνίον. Τοῦτο εἶναι τὸ ὁλοκαύτωμα ἑκάστου μηνός, κατὰ τοὺς μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ.

15

Καὶ εἷς τράγος ἐξ αἰγῶν θέλει προσφέρεσθαι πρὸς τὸν Κύριον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.

16

Καὶ τὴν δεκάτην τετάρτην ἡμέραν τοῦ πρώτου μηνὸς εἶναι τὸ πάσχα τοῦ Κυρίου.

17

Καὶ τὴν δεκάτην πέμπτην τοῦ μηνὸς τούτου εἶναι ἑορτή· ἑπτὰ ἡμέρας θέλουσι τρώγεσθαι ἄζυμα.

18

Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ θέλει εἶσθαι συγκάλεσις ἁγία· δὲν θέλετε κάμνει οὐδὲν ἔργον δουλευτικόν.

19

Καὶ θέλετε προσφέρει θυσίαν γινομένην διὰ πυρός, ὁλοκαύτωμα πρὸς τὸν Κύριον, δύο μόσχους ἐκ βοῶν καὶ ἕνα κριὸν καὶ ἑπτὰ ἀρνία ἐνιαύσια· ἄμωμα θέλουσιν εἶσθαι εἰς ἐσᾶς.

20

Καὶ ἡ ἐξ ἀλφίτων προσφορὰ αὐτῶν θέλει εἶσθαι σεμίδαλις ἐζυμωμένη μὲ ἔλαιον· τρία δέκατα θέλετε προσφέρει διὰ τὸν μόσχον καὶ δύο δέκατα διὰ τὸν κριόν.

21

Ἀνὰ ἕν δέκατον θέλεις προσφέρει δι᾿ ἕκαστον ἀρνίον, κατὰ τὰ ἑπτὰ ἀρνία·

22

καὶ ἕνα τράγον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, διὰ νὰ γείνῃ ἐξιλέωσις διὰ σᾶς.

23

Ἐκτὸς τοῦ ὁλοκαυτώματος τῆς πρωΐας, τὸ ὁποῖον εἶναι διὰ ὁλοκαύτωμα παντοτεινόν, θέλετε προσφέρει ταῦτα.

24

Οὕτω θέλετε προσφέρει καθ᾿ ἡμέραν εἰς τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, τὰ δῶρα τὰ πρὸς θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον. Τοῦτο θέλει προσφέρεσθαι ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς σπονδῆς αὐτοῦ.

25

Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ θέλετε ἔχει συγκάλεσιν ἁγίαν· δὲν θέλετε κάμνει οὐδὲν ἔργον δουλευτικόν.

26

Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν ἀπαρχῶν, ὅταν προσφέρητε νέαν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν πρὸς τὸν Κύριον, εἰς τὸ τέλος τῶν ἑβδομάδων σας, θέλετε ἔχει συγκάλεσιν ἁγίαν· δὲν θέλετε κάμνει οὐδὲν ἔργον δουλευτικόν.

27

Καὶ θέλετε προσφέρει ὁλοκαύτωμα εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον, δύο μόσχους ἐκ βοῶν, ἕνα κριόν, ἑπτὰ ἀρνία ἐνιαύσια·

28

καὶ ἡ ἐξ ἀλφίτων προσφορὰ αὐτῶν θέλει εἶσθαι σεμίδαλις ἐζυμωμένη μὲ ἔλαιον, τρία δέκατα δι᾿ ἕκαστον μόσχον, δύο δέκατα διὰ τὸν ἕνα κριόν,

29

ἀνὰ ἕν δέκατον δι᾿ ἕκαστον ἀρνίον, κατὰ τὰ ἑπτὰ ἀρνία·

30

ἕνα τράγον ἐξ αἰγῶν, διὰ νὰ γείνῃ ἐξιλέωσις διὰ σᾶς.

31

Ἐκτὸς τοῦ παντοτεινοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτοῦ, ταῦτα θέλετε προσφέρει, ἄμωμα θέλουσιν εἶσθαι εἰς ἐσᾶς, καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν.