Ἀριθμοί 2

1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς τὸν Ἀαρών, λέγων,

2

Ἄς στρατοπεδεύωσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, ἕκαστος πλησίον τῆς σημαίας αὑτοῦ, μετὰ τοῦ σημείου τοῦ οἴκου τῶν πατέρων αὑτῶν· κύκλῳ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κατέναντι θέλουσι στρατοπεδεύει.

3

Καὶ οἱ μὲν πρὸς ἀνατολὰς στρατοπεδεύοντες θέλουσιν εἶσθαι οἱ ἐκ τῆς σημαίας τοῦ στρατοπέδου Ἰούδα, κατὰ τὰ τάγματα αὑτῶν· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ἰούδα θέλει εἶσθαι Ναασσὼν ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμιναδάβ·

4

τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν ἑβδομήκοντα τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι.

5

Καὶ οἱ στρατοπεδεύοντες πλησίον αὐτοῦ θέλουσιν εἶσθαι ἡ φυλή Ἰσσάχαρ· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ἰσσάχαρ θέλει εἶσθαι Ναθαναήλ ὁ υἱὸς τοῦ Σουάρ·

6

τὸ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν πεντήκοντα τέσσαρες χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.

7

Ἔπειτα ἡ φυλή Ζαβουλών· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ζαβουλὼν θέλει εἶσθαι Ἐλιὰβ ὁ υἱὸς τοῦ Χαιλών·

8

τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν πεντήκοντα ἑπτὰ χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.

9

Πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐν τῷ στρατοπέδῳ Ἰούδα ἦσαν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ἕξ χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι, κατὰ τὰ τάγματα αὑτῶν· οὗτοι θέλουσι σηκόνεσθαι πρῶτοι.

10

Πρὸς μεσημβρίαν δὲ θέλει εἶσθαι σημαία τοῦ στρατοπέδου Ῥουβήν κατὰ τὰ τάγματα αὐτῶν· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ῥουβήν θέλει εἶσθαι Ἐλισοὺρ ὁ υἱὸς τοῦ Σεδιούρ·

11

τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν τεσσαράκοντα ἕξ χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.

12

Καὶ οἱ στρατοπεδεύοντες πλησίον αὐτοῦ θέλουσιν εἶσθαι ἡ φυλή Συμεών· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Συμεὼν θέλει εἶσθαι Σελουμιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Σουρισαδαΐ·

13

τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν πεντήκοντα ἐννέα χιλιάδες καὶ τριακόσιοι.

14

Ἔπειτα ἡ φυλή Γάδ· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Γὰδ θέλει εἶσθαι Ἐλιασὰφ ὁ υἱὸς τοῦ Δεουήλ·

15

τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι πεντήκοντα.

16

Πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐν τῷ στρατοπέδῳ Ῥουβήν ἦσαν χιλιάδες ἑκατὸν πεντήκοντα μία καὶ τετρακόσιοι πεντήκοντα, κατὰ τὰ τάγματα αὑτῶν· οὗτοι θέλουσι σηκόνεσθαι δεύτεροι.

17

Ἔπειτα θέλει σηκόνεσθαι ἡ σκηνή τοῦ μαρτυρίου, τὸ στρατόπεδον τῶν Λευϊτῶν ἐν τῷ μέσῳ τῶν στρατοπέδων· καθὼς ἐστρατοπέδευσαν, οὕτω θέλουσι σηκόνεσθαι ἕκαστος εἰς τὴν τάξιν αὑτοῦ πλησίον τῆς σημαίας αὑτῶν.

18

Πρὸς δυσμὰς δὲ θέλει εἶσθαι ἡ σημαία τοῦ στρατοπέδου τοῦ Ἐφραΐμ κατὰ τὰ τάγματα αὐτῶν· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ θέλει εἶσθαι Ἐλισαμὰ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμιούδ·

19

τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.

20

Καὶ πλησίον αὐτοῦ ἡ φυλή Μανασσῆ· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Μανασσῆ θέλει εἶσθαι Γαμαλιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Φεδασσούρ·

21

τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν τριάκοντα δύο χιλιάδες καὶ διακόσιοι.

22

Ἔπειτα ἡ φυλή Βενιαμίν· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Βενιαμὶν θέλει εἶσθαι Ἀβειδὰν ὁ υἱὸς τοῦ Γιδεωνί·

23

τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν τριάκοντα πέντε χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.

24

Πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες τοῦ στρατοπέδου Ἐφραΐμ ἦσαν ἑκατὸν ὀκτὼ χιλιάδες καὶ ἑκατόν, κατὰ τὰ τάγματα αὑτῶν· οὗτοι θέλουσι σηκόνεσθαι τρίτοι.

25

Πρὸς βορρᾶν δὲ θέλει εἶσθαι ἡ σημαία τοῦ στρατοπέδου Δάν, κατὰ τὰ τάγματα αὐτῶν· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Δὰν θέλει εἶσθαι Ἀχιέζερ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμισαδαΐ·

26

τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν ἑξήκοντα δύο χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι.

27

Καὶ οἱ στρατοπεδεύοντες πλησίον αὐτοῦ θέλουσιν εἶσθαι ἡ φυλή Ἀσήρ· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ἀσήρ θέλει εἶσθαι Φαγαιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ὀχράν·

28

τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν χιλιάδες τεσσαράκοντα μία καὶ πεντακόσιοι.

29

Ἔπειτα ἡ φυλή Νεφθαλί· καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Νεφθαλὶ θέλει εἶσθαι Ἀχιρὰ ὁ υἱὸς τοῦ Αἰνάν·

30

τὸ δὲ στράτευμα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀπαριθμηθέντες αὐτῶν ἦσαν πεντήκοντα τρεῖς χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.

31

Πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες τοῦ στρατοπέδου Δὰν ἦσαν ἑκατὸν πεντήκοντα ἑπτὰ χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι οὗτοι θέλουσι σηκόνεσθαι ἔσχατοι κατὰ τὰς σημαίας αὑτῶν.

32

Οὗτοι εἶναι οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν· πάντες οἱ ἀπαριθμηθέντες ἐν τοῖς στρατοπέδοις κατὰ τὰ τάγματα αὑτῶν ἦσαν ἑξακόσιαι τρεῖς χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι πεντήκοντα.

33

Οἱ δὲ Λευΐται δὲν συνηριθμήθησαν μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καθὼς προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.

34

Καὶ ἔκαμον οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ κατὰ πάντα ὅσα προσέταξε Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν· οὕτως ἐστρατοπέδευσαν κατὰ τὰς σημαίας αὑτῶν καὶ οὕτως ἐσηκώθησαν ἕκαστος κατὰ τὰς συγγενείας αὑτοῦ, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτοῦ.