Ζαχαρίας 10

1

Ζητεῖτε παρὰ τοῦ Κυρίου ὑετὸν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὀψίμου βροχῆς· καὶ ὁ Κύριος θέλει κάμει ἀστραπὰς καὶ θέλει δώσει εἰς αὐτοὺς βροχὰς ὄμβρου, εἰς ἕκαστον βοτάνην ἐν τῷ ἀγρῷ.

2

Διότι τὰ εἴδωλα ἐλάλησαν ματαιότητα καὶ οἱ μάντεις εἶδον ὀράσεις ψευδεῖς καὶ ἐλάλησαν ἐνύπνια μάταια· παρηγόρουν ματαίως· διὰ τοῦτο μετετοπίσθησαν ὡς ποίμνιον· ἐταράχθησαν, διότι δὲν ὑπῆρχε ποιμήν.

3

Ὁ θυμὸς μου ἐξήφθη κατὰ τῶν ποιμένων καὶ θέλω τιμωρήσει τοὺς τράγους· διότι ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων ἐπεσκέφθη τὸ ποίμνιον αὑτοῦ, τὸν οἶκον Ἰούδα, καὶ ἔκαμεν αὐτοὺς ὡς ἵππον αὑτοῦ ἔνδοξον ἐν μάχῃ.

4

Ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐξῆλθεν ἡ γωνία, ἀπ᾿ αὐτοῦ ὁ πάσσαλος, ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ πολεμικὸν τόξον, ἀπ᾿ αὐτοῦ πᾶς ἡγεμὼν ὁμοῦ.

5

Καὶ θέλουσιν εἶσθαι ὡς ἰσχυροί, καταπατοῦντες τοὺς πολεμίους ἐν τῷ πηλῷ τῶν ὁδῶν, ἐν τῇ μάχῃ· καὶ θέλουσι πολεμήσει, διότι ὁ Κύριος εἶναι μετ᾿ αὐτῶν, καὶ οἱ ἀναβάται τῶν ἵππων θέλουσι καταισχυνθῆ.

6

Καὶ θέλω ἐνισχύσει τὸν οἶκον Ἰούδα καὶ τὸν οἶκον Ἰωσήφ θέλω σώσει, καὶ θέλω ἐπαναφέρει αὐτούς, διότι ἠλέησα αὐτούς· καὶ θέλουσιν εἶσθαι ὡς ἐὰν δὲν εἶχον ἀποβάλει αὐτούς· διότι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν καὶ θέλω εἰσακούσει αὐτῶν.

7

Καὶ οἱ Ἐφραϊμῖται θέλουσιν εἶσθαι ὡς ἰσχυρὸς καὶ ἡ καρδία αὐτῶν θέλει χαρῆ ὡς ἀπὸ οἴνου· καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν θέλουσιν ἰδεῖ καὶ χαρῆ· ἡ καρδία αὐτῶν θέλει εὐφρανθῆ εἰς τὸν Κύριον.

8

Θέλω συρίξει εἰς αὐτοὺς καὶ θέλω συνάξει αὐτούς· διότι ἐγὼ ἐλύτρωσα αὐτούς· καὶ θέλουσι πληθυνθῆ καθὼς ποτὲ ἐπληθύνθησαν.

9

Καὶ θέλω σπείρει αὐτοὺς μεταξὺ τῶν λαῶν· καὶ θέλουσι μὲ ἐνθυμηθῆ ἐν ἀπομεμακρυσμένοις τόποις· καὶ θέλουσι ζήσει μετὰ τῶν τέκνων αὑτῶν καὶ θέλουσιν ἐπιστρέψει.

10

Καὶ θέλω ἐπαναφέρει αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ συνάξει αὐτοὺς ἐκ τῆς Ἀσσυρίας· καὶ θέλω φέρει αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν Γαλαὰδ καὶ εἰς τὸν Λίβανον, καὶ δὲν θέλει ἐξαρκέσει εἰς αὐτούς.

11

Καὶ θέλει περάσει διὰ τῆς θαλάσσης ἐν θλίψει καὶ θέλει πατάξει τὰ κύματα ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πάντα τὰ βάθη τοῦ ποταμοῦ θέλουσι ξηρανθῆ, καὶ ἡ ὑπερηφανία τῆς Ἀσσυρίας θέλει καταβληθῆ καὶ τὸ σκήπτρον τῆς Αἰγύπτου θέλει ἀφαιρεθῆ.

12

Καὶ θέλω ἐνισχύσει αὐτοὺς εἰς τὸν Κύριον, καὶ θέλουσι περιπατεῖ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, λέγει Κύριος.