Αγία Γραφή επιλογής
Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Ελληνική Αγία Γραφή 1770

Μιχά 2

1

Οὐαὶ εἰς τοὺς διαλογιζομένους ἀνομίαν καὶ μηχανευομένους κακὸν ἐν ταῖς κλίναις αὑτῶν· μόλις φέγγει ἡ αὐγή καὶ πράττουσιν αὐτὸ, διότι εἶναι ἐν τῇ δυνάμει τῆς χειρὸς αὐτῶν.

2

Καὶ ἐπιθυμοῦσιν ἀγροὺς καὶ λαμβάνουσι διὰ τῆς βίας, καὶ οἴκους καὶ ἀρπάζουσιν αὐτούς· οὕτω διαρπάζουσιν ἄνθρωπον καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, ναί, ἄνθρωπον καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.

3

διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος· Ἰδού, ἐναντίον τοῦ γένους τούτου ἐγὼ βουλεύομαι κακόν, ἐκ τοῦ ὁποίου δὲν θέλετε ἐλευθερώσει τοὺς τραχήλους σας οὐδὲ θέλετε περιπατεῖ ὑπερηφάνως, διότι ὁ καιρὸς οὗτος εἶναι κακός.

4

Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλει ληφθῆ παροιμία ἐναντίον σας, καὶ θέλει θρηνήσει ὁ θρηνῶν μὲ θρῆνον καὶ εἰπεῖ, Διόλου ἠφανίσθημεν· ἠλλοίωσε τὴν μερίδα τοῦ λαοῦ μου· πῶς ἀπεμάκρυνεν αὐτήν ἀπ᾿ ἐμοῦ· ἀντὶ νὰ ἀποδώσῃ, διεμέρισε τοὺς ἀγροὺς ἡμῶν.

5

Διὰ τοῦτο σὺ δὲν θέλεις ἔχει τινά βάλλοντα σχοινίον διὰ κλῆρον, ἐν τῇ συνάξει τοῦ Κυρίου.

6

Μή προφητεύετε, οἱ προφητεύοντες· δὲν θέλουσι προφητεύσει εἰς αὐτούς· ἡ αἰσχύνη αὐτῶν δὲν θέλει ἀπομακρυνθῆ.

7

Ὦ σύ, ὁ καλούμενος οἶκος Ἰακώβ, ἐσμικρύνθη τὸ πνεῦμα τοῦ Κυρίου; εἶναι τοιαῦτα τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ; οἱ λόγοι μου δὲν κάμνουσι καλὸν εἰς τὸν ὀρθῶς περιπατοῦντα;

8

Καὶ πρότερον ὁ λαὸς μου ἐπανέστη ὡς ἐχθρός· τὸ ἐπένδυμα μετὰ τοῦ χιτῶνος ἁρπάζετε ἀπὸ τῶν διαβαινόντων ἀφόβως, τῶν ἐπιστρεφόντων ἀπὸ τοῦ πολέμου.

9

Τὰς γυναῖκας τοῦ λαοῦ μου ἐξώσατε ἀπὸ τῶν τερπνῶν αὐτῶν οἴκων· ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῶν ἀφηρέσατε τὴν δόξαν μου διαπαντός.

10

Σηκώθητε καὶ ἀναχωρήσατε, διότι αὕτη δὲν εἶναι ἡ ἀνάπαυσίς σας· ἐπειδή ἐμιάνθη, θέλει σᾶς ἀφανίσει, μάλιστα ἐν σκληρῷ ἀφανισμῷ.

11

Ἐὰν τις περιπατῇ κατὰ τὸ πνεῦμα αὑτοῦ καὶ λαλῇ ψεύδη, λέγων, Θέλω προφητεύσει εἰς σὲ περὶ οἴνου καὶ σίκερα, οὗτος βεβαίως θέλει εἶσθαι ὁ προφήτης τοῦ λαοῦ τούτου.

12

Θέλω βεβαίως σὲ συνάξει ὅλον Ἰακώβ· θέλω βεβαίως συλλέξει τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ἰσραήλ· θέλω θέσει αὐτοὺς ὁμοῦ ὡς πρόβατα τῆς Βοσόρρας, ὡς ποίμνιον ἐν μέσῳ τῆς μάνδρας αὐτῶν· μέγαν θόρυβον θέλουσι κάμει ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων.

13

Ὁ διαρρηγνύων ἀνέβη ἔμπροσθεν αὐτῶν· διέρρηξαν καὶ διέβησαν διὰ τῆς πύλης καὶ ἐξῆλθον δι᾿ αὐτῆς· καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτῶν θέλει διαβῆ ἔμπροσθεν αὐτῶν καὶ ὁ Κύριος ἐπὶ κεφαλῆς αὐτῶν.

Greek Bible 1770
Public Domain Version 1770