Ἀμώς 7

1

Οὕτως ἔδειξεν εἰς ἐμὲ Κύριος ὁ Θεός· καὶ ἰδού, ἐμόρφωσεν ἀκρίδας ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς βλαστήσεως τοῦ δευτέρου χόρτου, καὶ ἰδού, ἦτο ὁ δεύτερος χόρτος μετὰ τὸν θερισμὸν τοῦ βασιλέως.

2

Καὶ ὅτε ἐτελείωσαν νὰ τρώγωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς, τότε εἶπα, Κύριε Θεέ, γενοῦ ἵλεως, δέομαι· τίς θέλει ἀναστήσει τὸν Ἰακώβ; διότι εἶναι ὀλιγοστός.

3

Ὁ Κύριος μετεμελήθη εἰς τοῦτο· δὲν θέλει γείνει, λέγει Κύριος.

4

Οὕτως ἔδειξεν εἰς ἐμὲ Κύριος ὁ Θεός· καὶ ἰδού, Κύριος ὁ Θεὸς καλεῖ εἰς δίκην διὰ πυρὸς καὶ τὸ πῦρ κατέφαγε τὴν ἄβυσσον τὴν μεγάλην καὶ κατέφαγε μέρος τῆς γῆς.

5

Τότε εἶπα, Κύριε Θεέ, παῦσον, δέομαι· τίς θέλει ἀναστήσει τὸν Ἰακώβ; διότι εἶναι ὀλιγοστός.

6

Ὁ Κύριος μετεμελήθη εἰς τοῦτο· Καὶ τοῦτο δὲν θέλει γείνει, λέγει Κύριος ὁ Θεός.

7

Οὕτως ἔδειξεν εἰς ἐμέ, καὶ ἰδού, ὁ Κύριος ἵστατο ἐπὶ τοίχου ἐκτισμένου μὲ στάθμην, ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ στάθμην.

8

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Τί βλέπεις σύ, Ἀμώς; Καὶ εἶπα, Στάθμην. Τότε εἶπεν ὁ Κύριος, Ἰδού, ἐγὼ θέλω βάλει στάθμην εἰς τὸ μέσον τοῦ λαοῦ μου Ἰσραήλ· δὲν θέλω πλέον παρατρέξει αὐτὸν τοῦ λοιποῦ.

9

Καὶ οἱ βωμοὶ τοῦ Ἰσαὰκ θέλουσιν ἐρημωθῆ καὶ τὰ ἁγιαστήρια τοῦ Ἰσραήλ θέλουσιν ἀφανισθῆ· καὶ θέλω σηκωθῆ ἐναντίον τοῦ οἴκου Ἱεροβοὰμ ἐν ῥομφαίᾳ.

10

Τότε ὁ Ἀμασίας ὁ ἱερεὺς τῆς Βαιθήλ ἐξαπέστειλε πρὸς Ἱεροβοὰμ τὸν βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, λέγων, Ὁ Ἀμὼς συνώμοσεν ἐναντίον σου ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου Ἰσραήλ· ὁ τόπος δὲν δύναται νὰ ὑποφέρῃ πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ·

11

διότι οὕτω λέγει ὁ Ἀμώς· Ὁ Ἱεροβοὰμ θέλει τελευτήσει διὰ ῥομφαίας, ὁ δὲ Ἰσραήλ βεβαίως θέλει φερθῆ αἰχμάλωτος ἐκ τῆς γῆς αὑτοῦ.

12

Τότε εἶπεν ὁ Ἀμασίας πρὸς τὸν Ἀμώς, Ὦ σὺ ὁ βλέπων, ὕπαγε, φύγε εἰς τὴν γῆν Ἰούδα καὶ ἐκεῖ τρῶγε ἄρτον καὶ ἐκεῖ προφήτευε·

13

ἐν δὲ τῇ Βαιθήλ μή προφητεύσῃς πλέον, διότι εἶναι ἁγιαστήριον τοῦ βασιλέως καὶ εἶναι οἶκος τοῦ βασιλείου.

14

Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Ἀμὼς καὶ εἶπε πρὸς τὸν Ἀμασίαν, Δὲν ἤμην ἐγὼ προφήτης οὐδὲ υἱὸς προφήτου ἐγώ, ἀλλ᾿ ἤμην βοσκὸς καὶ συνάζων συκάμινα·

15

καὶ ὁ Κύριος μὲ ἔλαβεν ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ ποιμνίου καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Ὕπαγε, προφήτευσον εἰς τὸν λαὸν μου Ἰσραήλ.

16

Τώρα λοιπὸν ἄκουε τὸν λόγον τοῦ Κυρίου. Σὺ λέγεις, Μή προφήτευε κατὰ τοῦ Ἰσραήλ καὶ μή στάλαζε λόγον κατὰ τοῦ οἴκου Ἰσαάκ.

17

Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος· Ἡ γυνή σου θέλει εἶσθαι πόρνη ἐν τῇ πόλει, καὶ οἱ υἱοὶ σου καὶ αἱ θυγατέρες σου θέλουσι πέσει διὰ ῥομφαίας, καὶ ἡ γῆ σου θέλει μερισθῆ διὰ σχοινίου, καὶ σὺ θέλεις τελευτήσει ἐν γῇ ἀκαθάρτῳ· ὁ δὲ Ἰσραήλ βεβαίως θέλει φερθῆ αἰχμάλωτος ἐκ τῆς γῆς αὑτοῦ.