Ἀμώς 5

1

Ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦτον, τὸν θρῆνον τὸν ὁποῖον ἐγὼ ἀναλαμβάνω ἐναντίον σας, οἶκος Ἰσραήλ.

2

Ἔπεσε· δὲν θέλει σηκωθῆ πλέον ἡ παρθένος τοῦ Ἰσραήλ· εἶναι ἐρριμμένη ἐπὶ τῆς γῆς αὑτῆς· δὲν ὑπάρχει ὁ ἀνιστῶν αὐτήν.

3

Διότι οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἡ πόλις, ἐξ ἧς ἐξήρχοντο χίλιοι, θέλει μείνει μὲ ἑκατόν· καὶ ἐξ ἧς ἐξήρχοντο ἑκατόν, θέλει μείνει μὲ δέκα ἐν τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ.

4

Διότι οὕτω λέγει Κύριος πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραήλ· Ἐκζητήσατέ με καὶ θέλετε ζήσει.

5

Καὶ μή ἐκζητεῖτε τὴν Βαιθήλ καὶ μή εἰσέρχεσθε εἰς Γάλγαλα καὶ μή διαβαίνετε εἰς Βήρ-σαβεέ· διότι τὰ Γάλγαλα θέλουσιν ὑπάγει ἐξάπαντος εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ ἡ Βαιθήλ θέλει καταντήσει εἰς τὸ μηδέν.

6

Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον καὶ θέλετε ζήσει, μήπως ἐφορμήσῃ ὡς πῦρ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰωσήφ καὶ καταφάγῃ αὐτὸν καὶ δὲν ὑπάρχῃ ὁ σβύνων τὴν Βαιθήλ.

7

Σεῖς, οἱ μεταστρέφοντες τὴν κρίσιν εἰς ἀψίνθιον καὶ ἀπορρίπτοντες κατὰ γῆς τὴν δικαιοσύνην,

8

ἐκζητήσατε τὸν ποιοῦντα τὴν Πλειάδα καὶ τὸν Ὠρίωνα καὶ μετατρέποντα τὴν σκιὰν τοῦ θανάτου εἰς αὐγήν καὶ σκοτίζοντα τὴν ἡμέραν εἰς νύκτα, τὸν προσκαλοῦντα τὰ ὕδατα τῆς θαλάσσης καὶ ἐκχέοντα αὐτὰ ἐπὶ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς· Κύριος εἶναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ·

9

τὸν ἐγείροντα ἀφανισμὸν κατὰ τοῦ ἰσχυροῦ καὶ ἐπάγοντα ἀφανισμὸν εἰς τὰ ὀχυρώματα.

10

Μισοῦσι τὸν ἐλέγχοντα ἐν τῇ πύλῃ καὶ βδελύττονται τὸν λαλοῦντα ἐν εὐθύτητι.

11

Ὅθεν, ἐπειδή καταθλίβετε τὸν πτωχὸν καὶ λαμβάνετε ἀπ᾿ αὐτοῦ φόρον σίτου, ἄν καὶ ᾠκοδομήσατε οἴκους λαξευτούς, δὲν θέλετε ὅμως κατοικήσει ἐν αὐτοῖς· ἄν καὶ ἐφυτεύσατε ἀμπελῶνας ἐπιθυμητούς, δὲν θέλετε ὅμως πίει τὸν οἶνον αὐτῶν.

12

Διότι γνωρίζω τὰς πολλὰς ἀσεβείας σας καὶ τὰς ἰσχυρὰς ἁμαρτίας σας οἵτινες καταθλίβετε τὸν δίκαιον, δωροδοκεῖσθε καὶ καταδυναστεύετε τοὺς πτωχοὺς ἐν τῇ πύλῃ.

13

Διὰ τοῦτο ὁ συνετὸς θέλει σιωπᾷ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ· διότι εἶναι καιρὸς κακός.

14

Ἐκζητήσατε τὸ καλὸν καὶ οὐχὶ τὸ κακόν, διὰ νὰ ζήσητε· καὶ οὕτω Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων θέλει εἶσθαι μεθ᾿ ὑμῶν, καθὼς εἴπετε.

15

Μισεῖτε τὸ κακὸν καὶ ἀγαπᾶτε τὸ καλὸν καὶ ἀποκαταστήσατε τὴν κρίσιν ἐν τῇ πύλῃ· ἴσως ὁ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων ἐλεήσῃ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ἰωσήφ.

16

Διὰ τοῦτο Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ὁ Κύριος, λέγει οὕτως· Ὀδυρμὸς ἐν πάσαις ταῖς πλατείαις· καὶ ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς θέλουσι λέγει, Οὐαί, οὐαί· καὶ θέλουσι κράζει τὸν γεωργὸν εἰς πένθος καὶ τοὺς ἐπιτηδείους θρηνῳδοὺς εἰς ὀδυρμόν.

17

Καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἀμπέλοις ὀδυρμός· διότι θέλω περάσει διὰ μέσου σου, λέγει Κύριος.

18

Οὐαὶ εἰς τοὺς ἐπιθυμοῦντας τὴν ἡμέραν τοῦ Κυρίου· πρὸς τί θέλει εἶσθαι αὕτη διὰ σᾶς; ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου εἶναι σκότος καὶ οὐχὶ φῶς.

19

Εἶναι ὡς ἐὰν ἔφευγεν ἄνθρωπος ἀπ᾿ ἔμπροσθεν λέοντος καὶ ἄρκτος ἀπήντα αὐτόν, ἤ ὡς ἐὰν εἰσήρχετο εἰς οἶκον καὶ ἐπιστηρίξαντα τὴν χεῖρα αὑτοῦ εἰς τὸν τοῖχον, ἐδάγκανεν αὐτὸν ὄφις.

20

Δὲν θέλει εἶσθαι σκότος ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου καὶ οὐχὶ φῶς; μάλιστα ζόφος καὶ φέγγος μή ἔχουσα;

21

Ἐμίσησα, ἀπεστράφην τὰς ἑορτὰς σας, καὶ δὲν θέλω ὀσφρανθῆ ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ὑμῶν.

22

Ἐὰν μοὶ προσφέρητε τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας σας, δὲν θέλω δεχθῆ αὐτὰς καὶ δὲν θέλω ἐπιβλέψει εἰς τὰς εἰρηνικὰς θυσίας τῶν σιτευτῶν σας.

23

Ἀφαίρεσον ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸν ἦχον τῶν ᾠδῶν σου, καὶ τὸ σμα τῶν ὀργάνων σου δὲν θέλω ἀκούσει.

24

Ἀλλ᾿ ἡ κρίσις ἄς καταρρέῃ ὡς ὕδωρ καὶ ἡ δικαιοσύνη ὡς ἀένναος χείμαρρος.

25

Μήποτε θυσίας καὶ προσφορὰς προσεφέρετε εἰς ἐμέ, οἶκος Ἰσραήλ, τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ;

26

Μάλιστα ἀνελάβετε τὴν σκηνήν τοῦ Μολὸχ σας καὶ τὸν Χιούν, τὸν ἀστέρα τοῦ θεοῦ σας, τὰ εἴδωλα ὑμῶν, τὰ ὁποῖα ἐκάμετε εἰς αὐτούς.

27

Διὰ τοῦτο θέλω σᾶς μετοικίσει ἐπέκεινα τῆς Δαμασκοῦ, λέγει Κύριος· ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων εἶναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ.